Print Friendly, PDF & Email

אוויר נקי, היתר פליטה ותנאי אסדרה סביבתית ברישיון עסק

בקשה להיתר פליטה על פי חוק אוויר נקי התשס"ח 2008 קובע כי מקור פליטה יחזיק בהיתר פליטה. היתר הפליטה ניתן לתקופה של 7 שנים.

שים לב,  חוק אוויר נקי קובע בסעיף 25 ס"ק ב' כי: בקשה לחידוש היתר פליטה תוגש לפחות שנה ולא מוקדם מ-18 חודשים לפני תום תקופת תוקפו. השר רשאי לקבוע מועדים אחרים להגשת בקשה לחידוש היתר פליטה.
כלומר אם קיבלת את ההיתר במהלך 2012 ל-7 שנים,  עד 2019 עליך להגיש בקשה לחידוש במהלך 2017. כדאי להתחיל להכין את הבקשה כבר בחודשים הקרובים.
בין אם נדרשת להיתר פליטה חדש ובין אם עליך לחדש את היתר הפליטה, ואפילו אם עליך לשנות את תנאי ההיתר, חשוב לדעת כי קבלת היתר פליטה כרוכה בתנאים ומגבלות והשקעה רבתי בציוד קצה. על-כן חשוב להקפיד כי התנאים להיתר הפליטה יהלמו את העסק ומהותו. כמו כן, את  ההיבטים הסביבתיים שלו ומידת ההשפעה שלו על איכות האוויר, בלי רכישה והפעלה של מערכות יקרות ומיותרות הכרוכה בעלויות עתק.

השירות המוצע

השירות המוצע לחידוש היתר פליטה או שינוי היתר פליטה:

 • שאיפה למניעה במקור של מקורות פליטה או מניעה במעלה הזרם על מנת להגיע לחסכון במערכות לטיפול קצה או לפחות להקטין את עלות התפעול היקרה של מערכות הטיפול.
 • בחינה מחדש של תדירות דגימות ריכוזי מזהמים וניטור רציף.
 • בחינה מחדש של פתרונות מותאמים מוכוונים הנשענים על הקריטריונים ההנדסיים שקבע האיחוד האירופאי לתחום הפעילות הרלוונטי (BREF) ושעליהם נסמך חוק אוויר נקי.
 • תכנון או בחינה מחדש של פתרונות הנדסיים וכימיים אופטימאליים במינימום עלות אפשרית.
 • כל זאת תוך שימוש אופטימאלי במודלים הנדרשים: AERMOD/  CALPUFF/ CALROADS  .
 • ערעור על טיוטות להיתר, חוות דעת לבתי משפט על היתרים קיימים ותנאים בהיתרים.
 • במקומות בהם הדבר מתאים, הכנת בקשות לפטורים או הקלות על בסיס של cross media ועלות כלכלית.
 • טיפול באסדרה סביבתית משולבת (תנאי רישיון עסק בנושאי שפכים, קרקע ופסולת הנלווים להיתר הפליטה) כהכנה לקראת "חוק רישוי סביבתי משולב".
 • התאמה לדירקטיבות IED, IPPC – http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference .
 • חיסכון באנרגיה.
 • סיוע בביצוע דרישות ההיתרים.

שירותים משלימים

 • היתר פליטה למתקנים חדשים – פנה אלינו.
 • PRTR.
 • חיסכון באנרגיה.
 • שירותי יעוץ סביבתי.
 • הקמת מערכת ניהול סביבתית ומערכת לניהול אנרגיה.
 • הדרכות בנושאי סביבה ובטיחות.

איך הזמט משתלבת

לצורך הכנת היתר פליטה ולצורך אסדרה סביבתית, אנחנו מעמידים צוות מיומן ומנוסה. צוות זה הכין וסייע בכל שלבי האישור של היתרי פליטה למפעלים קיימים ומתקנים חדשים.
חשוב להדגיש את ההצלחה שלנו בהשגת הקלות על בסיס קרוס מדיה ועלויות כלכליות. בנוסף חשוב להדגיש את החיסכון הניכר שמערכות טיפול קצה המושג דרך עבודה מדויקת וזהירה עם כל מפרטי ה BREF.
הזמט אינה מוכרת ציוד קצה לטיפול באוויר או ציוד לטיפול בשפכי תעשייה. לפיכך אין לנו שום ניגוד עניינים עם השירות המוצע.
להזמט אין שום רצון או עניין להציע ללקוח לרכוש ציוד כזה או אחר אלא אם מדובר בטובת הלקוח.

לפרטים נוספים צרו קשר.