Print Friendly, PDF & Email

הדמיות, סימולציות ו modeling

כדי להציע אמצעי הגנה האמורים להגן על האדם, על הסביבה ועל הנכס, עלינו להבין כיצד נוצר המצב המסוכן ואיך הוא מתפשט הלאה. לשם כך אנו מבצעים הדמיות simulations בכל תחומי העיסוק שלנו:

  • מודלים לפיזור dispersion modeling המאפשרים חיזוי של טווחי הסיכון של מזהמים רעילים, דליקים או רדיואקטיבים במגוון תרחישים ומגוון מתארי תקלה בעזרת תוכנת EFFECTS של TNO ההולנדית ALOHA הפופולרית ובעת הצורך אף בחישובים נומריים ישירים שאנו מבצעים אצלינו. החישובים שלנו יכולים להיות סטטיסטיים או דטרמיניסטיים בהתאם לצורך.
  • Fire Dynamic Simulation FDS מודל ממוחשב לחיזוי התפתחות שריפות בתוך מבנה הכולל הדמיה מפורטת של המבנה, קירות, מפלסים, חדרי מדרגות, פירים ועוד; של תנאי האוורור ומאפשר הכנסת מודלים שונים של שריפות ופיזור עשן.
  • Computational Fluid Dynamics CFD מודל ממוחשב לחיזוי מעברי חומר ומעברי חום בתוך מבנים מורכבים. המודל מאפשר בחינה כמותית ואיכותית של מערכות מילוט, מערכות אוורור, מערכי כיבוי והפרדות במגוון רחב של אפשרויות ושל מתארי תקלה או חבלה.
  • Pathfinder Egress Modeling הדמיה של מילוט אוכלוסייה מתוך מבנים במתארים מגוונים של תקלות, תקריות, חבלה, שריפות ועוד. ההדמיה מפשרת להעריך כיצד יש לתכנן נכון את המילוט מהמבנה למקום בטוח ומאפשרת לאמוד היכן יהיו צווארי הבקבוק במילוט המונים. המודל עובד בסינרגיה עם ה FDS וה CFD כך שניתן לדמות בצורה נאמנה את אופציות המילוט, לנתחן ולשפרן.
  • Aermod הדמיה של חיזוי זיהום אוויר לאורך זמן באזורים מיושבים ממקורות תעשייתיים ומקורות שטח. מודל AERMOD נדרש כחלק מתהליך הגשת בקשה לאוויר נקי.
  • CALPUFF הדמיה של חיזוי זיהום אוויר לאורך זמן ממקורות תעשייתיים ומקורות שטח. מודל CALPUFF מרחיב את טווח ההדמיה שמספק AERMOD גם למתארים מורכבים יותר של תנאי שטח ותנאי מזג אוויר.
  • CALROADS מרחיב את יכולת ההדמיה של AERMOD גם למקורות תחבורתיים ומאפשר ניתוח זיהום אוויר לאורך זמן סביב צירי תנועה מרכזיים
  • פיתוח מודלים. בנוסף למודלים שאפשר למצאם על המדף אנו מפתחים מודלים לפיתרון בעיות יחודיות של הלקוח. כך למשל אנו משתמשים במודלים להערכת גובה העילוי של גז טבעי המתפרץ מקו; חישובים לאוורור דפלגרציה (פיצוץ אדים בחלל סגור), מודל להערכת הטווח בו תיתכן אווירה נפיצה סביב מקור הפולט אדים דליקים לאוויר; הדמיה של שברים וחלקיקים הנפלטים בפיצוץ של חומרים מסוכנים או של מיכלי לחץ; זיהום ים כתוצאה מאירוע בלב ים, בנמל ואפילו ממקורות יבשתיים; ניתוחים סטטיסטיים של סיכון אישי באזורי תעשייה עתירי סיכונים, מודל לחישובי קרינת חום ממאצרות, ועוד.