Print Friendly, PDF & Email

מרחקי הפרדה

ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ושוב במאי 2020.
המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור של חומר מסוכן ובין רצפטור ציבורי.

* הידעתם? לצורך הערכת המרחקים, רצפטור ציבורי אינו חייב להיות בעל רישיון עסק, או מאושר כחוק, די בכך שהוא קיים כדי לחייב להתייחס אליו במלוא הרצינות.

הפרמטרים לחישוב

 • ראשית מחשבים את הכמות שמשתחררת החוצה מהאריזה או מהמיכל בתרחיש אובדן-תכולה, שנקבע מראש על פי סוג החומר המסוכן.
 • גם תנאי מזג האוויר ותנאים מטאורולוגים קבועים מראש.
 • לפי ערך קצה, כלומר הנקודה שבה עדין התרחיש מסוכן, שגם הוא נקבע מראש לכל חומר ולפי סוג הסיכון: סיכוני רעילות, סיכוני התלקחות או סיכוני פיצוץ, מחשבים את הטווח בין נקודת הפריצה של החומר המסוכן עד לנקודת הקצה.
 • המשרד להגנת הסביבה קבע ערכי קצה שונים למפעלים קיימים לעומת פרויקטים בשלב תכנון, ולאלו המתוכננים נקט בגישה מחמירה יותר.

איך מחשבים

חישוב מרחקי ההפרדה הוא תהליך טכני פשוט יחסית. על פי ההנחיה ההעדפה היא להשתמש בתוכנת ALOHA. לדליקים יש להשתמש במודל NIST . במקרים חריגים בהם המודלים אינם מדוייקים מספיק ניתן לקבל אישור ולהשתמש במודלים מקצועיים ומדוייקים יותר.

מה קורה אם מרחקי ההפרדה לרצפטור ציבורי קצרים מדי

כל עוד חישוב המרחקים מראה שהחומרים המסוכנים רחוקים מספיק מרצפטור ציבורי כלשהו, נדרש דיווח בלבד. אלא שבמקרים רבים מתקבלים קונפליקטים בין המיקום של הרצפטורים הציבוריים ובין מקור הסיכון.
קונפליקטים אלו חייבים להגיע לכלל פיתרון כי אחרת המשרד להגנת הסביבה נוקט באמצעי אכיפה שונים עד כדי שלילת היתר הרעלים של המפעל שמשמעותו חיסול העסק.

איך פותרים קונפליקטים

פיתרון קונפליקטים יכול להיעשות בכמה דרכים. למשל: הפחתת כמות החומרים המסוכנים, פתרונות הנדסיים, הוספת הגנות בפני תקריות, ועוד.

פתרונות אלו צריכים לאפשר הגנה מלאה על הסביבה תוך פגיעה מזערית ביכולת המפעל לייצר ולהרוויח.

כמעט כל פיתרון שנבחר יחייב חישוב מחדש, לרוב בתנאים מחמירים, וסימולציות לבדיקת היעילות של אמצעי ההפחתה המוצעים.

היכן אנחנו משתלבים

השירות שאנו מציעים נועד לענות על הצרכים הבאים:

 • זיהוי החומרים שלהם נדרש חישוב.
 • בחירת התרחישים לפי סוג החומר וסוג הסיכון.
 • מיפוי רצפטורים ציבוריים קיימים ומתוכננים.
 • חישוב מרחקי הפרדה לפי חוזר מנכ"ל עדכני.
 • הוספת חישובי עזר כפי שהמשרד להגנת הסביבה דורש מעבר לחישובים בחוזר המנכ"ל
 • איתור קונפליקטים
 • פתרונות אדמיניסטרטיביים לקונפליקטים. למשל הפרדה בין חומרים, חריג "שטח נקי" ועוד.
 • פתרונות פסיביים להפחתת המרחקים לקונפליקטים
 • וכמוצא אחרון, פתרונות אקטיביים להפחתת מרחקים לקונפליקטים
 • סימולציות מורכבות בכל מקרה בו החישוב הסטנדרטי אינו מאפשר הערכת טווחים מדוייקת.

השירות שלנו כולל את כל החישובים, הכנת המסמכים, סיוע בשכירת מודד מוסמך למיפוי הרצפטורים, בחינת אלטרנטיבות לאמצעי הפחתת מרחקי הפרדה, בחינת אפקטיביות של אמצעי הפחתה, והכנת תוכנית פעולה ואישורה במשרד להגנת הסביבה לעמידה במסמך מרחקי הפרדה. במידת הצורך אנו מבצעים גם תכנון של אמצעי ההפחתה.

שירותים נוספים

 • מרחקי הפרדה ראשי

  מרחקי הפרדה ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ושוב במאי 2020. המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור...
 • ניתוח סיכונים

  תעשיה כימית מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי...
 • נהלי סביבה, בטיחות ואיכות

  ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא...