Print Friendly, PDF & Email

מדיניות האיכות ואיכות הסביבה

חברת הזמט בעלת מוניטין בהנדסת סיכונים, במתן שירותי תכנון, ייעוץ ויישום והדרכה בתחומי איכות הסביבה, בטיחות וגהות, כיבוי אש וכן הערכות ותגובה למצבי חירום.
בחברה מיושמת מערכת משולבת לניהול איכות ולניהול איכות הסביבה. מטרתה – הטמעת שיטות עבודה שיבטיחו שיפור מתמיד בשרות הלקוח ובפתרונות הניתנים ללקוחות וכן שיפור מתמיד בפעילויות החברה תוך שמירה על איכות ואיכות הסביבה.

עקרונות מערכת ניהול המשולבת בחברה:

  • הזמט מחויבת לקיומה, הטמעתה ושכלולה של תרבות האיכות ואיכות הסביבה, איכות העובדים, איכות המוצר ואיכות השירות.
  • החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין.
  • החברה פועלת תוך הקפדה יתרה על רמה מקצועית גבוהה, העונה על דרישות וציפיות הלקוח לשביעות רצונו ובכלל זה שירות נאות, איכות גבוהה ועמידה בלוחות זמנים.
  • השירותים והמוצרים שמספקת החברה מבוססים על חוקים, תקנות ותקנים ישראליים, תקנים בינלאומיים ומומחיותם של סגל עובדי החברה.
  • החברה מודעת לכך כי ביכולתה וביכולת העובדים מטעמה להשפיע על ההיבטים הסביבתיים הקשורים לפעילות לקוחותיה וכי קיימים היבטים סביבתיים הכרוכים בפעילות נותני השירות של החברה.
  • החברה שומרת על קשר רצוף עם הרשויות הממשלתיות האחראיות על רישוי תקינה וחקיקה בתחומי ההתמחות של החברה ומתעדכנת בכוונות חקיקה עתידיות בארץ ובעולם. במסגרת זו מספקת החברה חוות דעת מקצועיות.
  • הנהלת החברה קובעת מטרות יעדים ומטרות מדידים ככל האפשר בכדי לשפר ולייעל את אפקטיביות מערכת ניהול האיכות ואיכות הסביבה באופן מתמיד.
  • החברה מקיימת מערכת ארגונית וניהולית המבטיחה השגת יעדים אלו.
  • עובדי החברה מבינים ומיישמים את עקרונות מדיניות האיכות ואיכות הסביבה שהותוו לעיל.
  • המדיניות זמינה לציבור ומופצת לכלל עובדי החברה.

מדיניות זו נסקרת באופן תקופתי על ידי הנהלת החברה לבחינת התאמתה.