Print Friendly, PDF & Email

ניתוח סיכונים בתהליך HAZOP

HAZOP, FMECA, LOPA, HAZID וחישובי SIL ניתוח סיכונים תהליכי

מדינות רבות דורשות על פי חוק ,ניתוח סיכונים בתהליך לתהליכים מסוכנים בכל המגזרים התעשיתיים. בישראל ה HAZOP הפך לדרישה חוקית במערך הגז הטבעי ולפרקטיקה מקובלת בכל התעשיה.

הזופ הוא חלק ממשפחה של גישות ניתוח סיכונים תהליכי (PHA-Process Hazard Analysis) המותאמות לפי סוג התהליך שאנחנו מעוניינים לנתח. הניתוח אמור להיות מבוצע כחלק מתהליך התכנון. לאחר מכן יש לבצע את ההזופ כאשר מבוצע שינוי כלשהו בתהליך המשפיע על הסיכונים, ולרענן את הניתוח לכל היותר מדי חמש שנים.  אחת לעשור, יש לחזור על ניתוח הסיכונים התהליכי במלואו.

צוות ניתוח סיכונים

ניתוח הסיכונים מבוצע על ידי צוות בראשות מנחה HAZOP מקצועי. על פי התקנים הבינלאומיים, שמתעסקים בניתוח סיכונים תהליכי, חובה על מנחה HAZOP להיות מגוף בלתי-תלוי. ככל שהתהליך מסוכן יותר, על מנחה ההזופ להיות מנותק יותר מהצוות המתקני. לפיכך תאגידים וחברות בילאומיות מבצעות ניתוחים שכאלו על ידי גוף חיצוני בלתי תלוי.

בנוסף למנחה, צוות ה HAZOP כולל מתעד מקצועי, המגיע יחד עם המנחה, הנדסת המתקן, מםתח התהליך, חשמל ובקרה, ונציג או נציגים של התפעול.

מהלך HAZOP

שלבי הניתוח מתחילים מאיתור סטיות בתהליך, זיהוי סיכונים, הערכת הסיכונים, בדיקת הגנות קיימות או מתוכננות ובמקרה הצורך הוספת הגנות. לאחר זיהוי הסיכונים ובחינת ההגנות הקיימות נותר להשלים את שכבות ההגנה, בין היתר באמצעות קביעת האמינות של מכשור תהליכי SIL על פי התקן הבינלאומי IEC61511:2016 ותכנון שכבות ההגנה בהתאמה.

אגף הנדסת סיכונים בהזמט מנחה מעל לשני עשורים, משנת 1994, ניתוחי סיכונים בתעשיה התהליכית בארץ ובחו"ל בהתאם לתקן הבינלאומי IEC61882:2016.

לקריאה נוספת

מילון מונחים

  • HAZOP  היא שיטה ותיקה ואפקטיבית מאד שבה מנותחים הסיכונים בתהליך.
  • LOPA, layers of protection מיועדת לנתח לעומק סיכונים שזוהו ב HAZOP ולבחון שכל ההגנות שלהן מושלמות
  • FMECA, failure-modes, effects and criticality analysis משמשת לצד ה HAZOP הקלאסי לניתוח תהליכים בהם הגורם האנושי הוא הבסיס לתפעול התהליך.
  • HAZID, Hazard identification היא שיטה מהירה להצביע על סיכונים מרכזיים בפרויקט. לפעמים נקראת גם HAZOP stage 1.
  • SIL, Safety integrity level היא שם הקוד לתקן העוסק בתכנון פונקציות בטיחות מבוססות מכשור.