Print Friendly, PDF & Email

תקנון אתר והצהרת פרטיות

המידע באתר זה נאסף והוכן על ידי הז-מט בע"מ (הזמט) במטרה להציג את הזמט ואת שירותי הזמט בפני הלקוחות והקהילה. למרות המאמצים שנעשו כדי להבטיח שהמידע מדויק ומלא, הזמט אינה יכולה להיות אחראית לטעויות, השמטות ודעות המובאות באתר. כמו-כן, האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים שאינם בשליטת הזמט. להזמט אין כל אחריות לגבי טיב, דיוק ותקינות המידע המופיע באתרים שאינם בשליטתה.

מודגש כי הזמט אינה מספקת יעוץ משפטי בתחומי העיסוק שלה ואין לראות במידע המופיע באתר יעוץ משפטי כלשהו. כמו-כן, המידע המקצועי בתחומי בטיחות וסביבה, הוא מידע כללי המובא לידיעה בלבד ואין להשתמש בו מעבר לכך. כל המעוניין בשירות פרטני מוזמן לפנות להזמט דרך "צור קשר" לקבלת פרטים נוספים.

 

השימוש באתר מתבסס על הכללים הבאים:

  1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
  2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
  3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
  4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שאינו עומד בכללים אלו.
  6. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
  7. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
  8. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
  9. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
  10. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

הצהרת פרטיות

הזמט מכבדת את הפרטיות של המבקרים באתר.

מידע על מי שנכנס לאתר נאסף לצרכי מעקב סטטיסטי פנימיים בלבד, ולצורך התאמה אישית של דיווח על פרסומים ושיתוף בקמפיינים שיווקיים. המידע שנאסף כולל את המינימום הנדרש של פרטים אישיים כדוגמת שם, מקום עבודה, תחומי התעניינות בהקשר של אתר האינטרנט של הזמט, כתובת דואר אלקטרוני והסכמה להיכלל במאגר הדיוור שלנו.

בכל עת הנך רשאי לדרוש להפסיק לקבל מידע מאיתנו ולהיגרע מהמאגר.

הנהלת האתר מחויבת לשמירה על חיסיון המידע האישי, ומידע הנמצא בידינו לא נמסר לגוף שלישי למעט לצורך ניהול האתר.

הזמט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדי פעם את תקנון האתר ואת הצהרת הפרטיות הנלווית.