Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: דצמבר 2015
כניסה לתוקף: מיידית
סטטוס: בתוקף
מקור: המשרד להגנת הסביבה

כל עסק לו היתר רעלים, מקבל יחד איתם רשימת תנאים בהם עליו לעמוד. ישנם תנאים המתייחסים לאמצעים הנדסיים (מאצרות, קירות הפרדה וכו'), תנאים ניהוליים (דרישת כתיבת נהלים והנחיות, דרישת תיעוד מסמכים, הדרכות של עובדים ועובדי קבלן וכו') וישנם תנאים המגדירים תפקידים בקשורים לנושא ההיתר (למשל אחראי רעלים).

בדצמבר 2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה תנאים מעודכנים באתר האינטרנט. בין העדכונים בחרנו לציין מספר דגשים:

אחראי רעלים  בתנאים קודמים נדרש העסק באחראי רעלים כל עת בו מבוצעת פעילות עם רעלים. בעדכון התנאים מצוין כי לא חייבים אחראי רעלים כל שעות הפעילות, אלא  אפשר שיהיה גם חבר בצוות חירום.

נוהל חירום  קיימת הפניה לתקנות רישוי עסקים(מפעלים מסוכנים)1993. זו התקנה המגדירה מהו תיק מפעל ומה תוכנו של נוהל החירום. בעדכון התנאים הוספו נספחים עם דוגמה לנוהל.

פנקס רעלים – העסק רשאי לנהל פנקס רעלים ממוחשב. אולם נדרשים כעת 4 פנקסים- מכירות/קניות/העברות/פסולות

ההשפעות המידיות על המפעלים הינן:
יש להיערך לשינויים בתנאי ההיתר עם קבלת היתר רעלים חדש או מעודכן.
עם קבלת היתר רעלים מעודכן או חדש מומלץ לפרוט את התנאים ולבצע מבדק התאמה לדרישות. מומלץ כי כל פער שימצא יטופל על ידי העסק.

חברת הזמט מציעה את שירותיה בתחומים הבאים:

  1. מבדק עמידה בתנאי היתר רעלים.
  2. הכנת נהלי תפעול סביבתיים ונהלי חירום.
  3. תרגול והדרכה של עובדים בנושא היתר רעלים ומוכנות לחירום.
  4. ליווי מפעלים לעמידה בדרישות תנאי ההיתר.
  5. הכנת גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים וכו'.

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשיה – sigalit@hazmat.co.il

ליעד קראווני, מנהל מחלקת EMP – מ liad@hazmat.co.il

ליטל רוטבאום-הכהן, מנהלת מחלקת גיליונות ומידע – lital@hazmat.co.il