Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 02/08/2015
כניסה לתוקף:  
סטטוס: טיוטה
מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה
חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א 2011, תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984

בתאריך 2.8.15 פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

לאחר חקיקת החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"ה – 2011, נוצר הצורך לפצל את התקנות הקיימות מ- 1984 לשתי תקנות נפרדות: האחת לאסבסט והשנייה לסיליקה וטלק, שכן נדרשה הסדרה שונה לעובדים בכל סוג של אבק מזיק. בנוסף, לאור התקנתן של התקנות הללו נדרש לבטל את תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.

טיוטות תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים באסבסט) שמוצעות, מטרתם להבטיח כי כל סוגי העבודות המותרות, בעיקר הסרה והטמנת אסבסט ותחזוקה של אסבסט צמנט, יבוצעו בצורה שתצמצם ככל הניתן את נזקי הבריאות לעובדים באסבסט. לפיכך קיימת בתקנות הללו התייחסות מיוחדת לעבודות המותרות על פי חוק האסבסט, שנעשות בעיקר באתרים זמניים, שבהם נדרשים אמצעי בטיחות המתאימים לאתרים זמניים אלה.

העבודה בסיליקה ובטלק מתבצעת במפעלים ובמקומות עבודה מסודרים, וההתקנה של לוחות שיש נעשית בעיקר אצל לקוחות פרטיים. בהתאם לכך תקנות הבטיחות בעבודה בסיליקה וטלק מסדירות את דרישות הבטיחות הנדרשות לסוגי העבודות הללו, תוך מתן תשומת לב לעבודה בשיטות שיורידו את חשיפת העובדים לסוגי האבק הללו, ובמיוחד לגבי העוסקים בעיבוד אבן ושיש, אשר לגבי חלקם זוהתה בשנים האחרונות תחלואה במחלת הסיליקוזיס.

כמו כן, בעקבות התקנתן של שתי התקנות, נדרש היה לעדכן את התוספות הקיימות בתקנות ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים משנת 2011. בתוספות הללו עודכנו ערכי החשיפה הנדרשים לעבודה באבק מזיק ובאסבסט. בהזדמנות זו עודכנו גם מספר ערכי חשיפה ומדדים ביולוגיים לגבי חומרים מסוכנים אחרים שקיימים בתקנות הניטור. עדכון ערכי החשיפה המותרים נעשה לאור המלצות ה- ACGIH (ארגון הגיהותנים האמריקאי) ובחינתן על ידי ועדת הגהות של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. בנוסף, עודכן מדד החשיפה לקרינה מייננת העדכון נעשה בהתאם להמלצות הועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית שאומצו על ידי הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית במשרד ראש הממשלה.

ניתן להגיש הערות למשרד הכלכלה בכתובת: Anat.Schulman@economy.gov.il, עד לתאריך 02.09.2015.

ההשפעות המידיות על המפעלים הינן:

  1. על המפעלים לבדוק כיצד התקנות החדשות משפיעות על פעילותם ולהיערך בהתאם.

חברת הזמט מציעה את שירותיה בתחומים הבאים:

  1. יעוץ בנושא תקנות הבטיחות בעבודה.
  2. ביצוע סקרי סיכונים לפי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה.

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

ג'נה בורוק, מנהלת תפעול אגף תעשיה  jana@hazmat.co.il

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשיה  Sigalit_shahar@hazmat.co.il