Print Friendly, PDF & Email


תאריך פרסום:
02/04/2020
כניסה לתוקף: החל מיוני 2020 נכנס לתוקף וחובת עדכון סופית עד יוני 2023
סטטוס: בתוקף החל מ- 02/04/2020
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 02.04.2020 פרסם אגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה עדכון של חוזר מנכ"ל למדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. במסמך מתואר כיצד יש להגדיר מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים בהיבטים של תכנון ובניה, למצב קיים ומצב מתוכנן.

להלן תמצית עיקרי העדכונים:

  • מטרת העדכון הינה תיקונים והבהרות של נוסח ובעיקר חידוד ההבדלים בין מצב קיים למצב תכנון במדיניות, זאת במסגרת הפקת לקחים ביישום המדיניות מאז פרסומה.
  • במדיניות המעודכנת נוספו ההגדרות הבאות:
  • "מצב קיים"
  • "מצב תכנון"
  • במהדורה הקודמת ממרץ 2014 ההתייחסות עבור נספח א' הייתה שמירת מרחק הפרדה של 50 מ' במצב תכנון וזאת עבור החומרים שנמצאים ברשימת החומרים שבנספח ובכמות העולה על 100 ק"ג. כעת בעדכון בוטל נספח א' המקורי ונוסף נספח א' חדש המופיע בתוך חוזר המנכ"ל.
  • נספח א' החדש הינו נספח חריגים לחישוב מרחק הפרדה מגבול המגרש. לנספח זה יש לפנות כאשר לא ניתן להקטין את מרחק ההפרדה באמצעים פסיביים. הנספח מכיל בתוכו הסבר כיצד יש לפעול באחד משני חריגים: חריג "השטח הנקי" וחריג מדידת המרחק מכל מקור סיכון בנפרד. וכן הוא מפרט כיצד לחשבם.

לקריאת חוזר מנכ"ל