Print Friendly, PDF & Email

סקירה: מרחקי הפרדה 2020

 • תאריך פרסום: 02/04/2020
 • כניסה לתוקף: החל מיוני 2020 נכנס לתוקף וחובת עדכון סופית עד יוני 2023
 • סטטוס: בתוקף החל מ- 02/04/2020
 • מקור: המשרד להגנת הסביבה
 • סקירה: מרחקי הפרדה 2020

בתאריך 02.04.2020 פרסם אגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה עדכון של חוזר מנכ"ל למדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. במסמך מתואר כיצד יש להגדיר מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים בהיבטים של תכנון ובניה, למצב קיים ומצב מתוכנן.

להלן תמצית עיקרי העדכונים:

 • מטרת העדכון הינה תיקונים והבהרות של נוסח ובעיקר חידוד ההבדלים בין מצב קיים למצב תכנון במדיניות, זאת במסגרת הפקת לקחים ביישום המדיניות מאז פרסומה.
 • במדיניות המעודכנת נוספו ההגדרות הבאות:
 • "מצב קיים"
 • "מצב תכנון"
 • במהדורה הקודמת ממרץ 2014 ההתייחסות עבור נספח א' הייתה שמירת מרחק הפרדה של 50 מ' במצב תכנון וזאת עבור החומרים שנמצאים ברשימת החומרים שבנספח ובכמות העולה על 100 ק"ג. כעת בעדכון בוטל נספח א' המקורי ונוסף נספח א' חדש המופיע בתוך חוזר המנכ"ל.
 • נספח א' החדש הינו נספח חריגים לחישוב מרחק הפרדה מגבול המגרש. לנספח זה יש לפנות כאשר לא ניתן להקטין את מרחק ההפרדה באמצעים פסיביים. הנספח מכיל בתוכו הסבר כיצד יש לפעול באחד משני חריגים: חריג "השטח הנקי" וחריג מדידת המרחק מכל מקור סיכון בנפרד. וכן הוא מפרט כיצד לחשבם.

לקריאת חוזר מנכ"ל

מרחקי הפרדה בהזמט

חישוב מרחקי הפרדה הוא תהליך טכני. למרבית החומרים, חישוב פשטני בתוכנת ALOHA החינמית עונה על הצרכים. דליקים וגזים מנוזלים דורשים לעיתים חישוב מורכב יותר. כאשר, נוצר קונפליקט בין מרחקי ההפרדה למיקום של רצפטורים ציבוריים החישוב נעשה מורכב יותר והאפשרות להכנסת אמצעי הפחתה מדגישה את הצורך בליווי מקצועי.

לשירות הכנת מסמך מרחקי הפרדה ופיתרון קונפליקטים, הקש כאן.