Print Friendly, PDF & Email

נהלי חירום, מילוט ותיק מפעל ושטח

תעשיות: כימית, תעשיה קלה וכבדה, אנרגיה דלק וגז טבעי, ייצור אחסנה וסחר כימיקלים וחומרים מסוכנים,
תעשיה ירוקה, מזון, תעשיית המתכת, נפט הפקה וזיקוק

אנו בהזמט משקיעים מאמצים רבים כדי להביא ללקוחותינו את הפתרונות האופטימאליים בכל אחת ואחת משכבות ההגנה שמיועדות להפחית, למנוע ולמזער את הסיכונים בארגון.
שכבות ההגנה לא תוכלנה להיחשב כמושלמות עד להשלמת החלק המתעתע מכולם "שכבת המענה בחירום". שכבה זו מתעתעת ומורכבת מכיוון שהמרכיב האנושי בה גדול מאד ומשמעותי מאד כמעט ללא יכולת להיעזר בהגנות אוטומטיות ופסיביות.
כדי לנתח ולשפר את שכבת המענה בחירום אנו מחלקים את הבעיה לשלושה שלבים:

שלב 1. יצירת תרחישי ייחוס ובדיקת האופנים בו שכבת הבלימה כושלת והאירוע התהליכי הופך לתקרית. סימולציות והערכות סיכונים מגוונות מאפשרות לנו להעריך באופן איכותי ואפילו באופן כמותי מהו הנזק הצפוי (הערכת סיכונים הידועה בשם הערכת סיכונים הסתברותית). התרחישים שאנו יודעים לנתח כוללים תקריות חומרים מסוכנים, שריפות, התפשטות מגפות, שטפונות, רעידות אדמה, טסונמי, מצבי מלחמה וחבלה, ואפילו תקלות רגילות של ציוד קריטי.

שלב 2. בחינת אפקטיביות ותרגול של צוותי החירום במתן פתרונות של הצלת חיים, וטיפול ראשוני בתקרית לתרחישים שפותחו בששלב הקודם.

שלב 3. תרגול ובחינה של תפקוד הנהלת הארגון במתן פתרונות הקשורים בניהול האירוע ובפתרונות לטווח בינוני וארוך המתמקדים בהישרדות העסקית ובשיקום הארגון.

סל המוצרים שלנו כולל הכנה מדודקדת של כל שלב בנפרד או אינטגרציה של כל שכבת ההגנה למענה כולל. בין היתר ניתן למצוא בסל המוצרים שלנו:

 • הערכות סיכונים דטרמיניסטיות  consequence based risk assessment  וסטטיסטיות quantitative risk assessments QRA. הערכות הסיכונים שלנו מאפשרות חישוב של טווחי סיכון, הערכת כמות נפגעים, הערכה דינמית של התפשטות או "התגלגלות" אירוע וכל זאת באמצעות מיטב המודלים הקיימים כיום.
 • הקמה ותרגול של צוותי חירום ERT, ניתוח אפקטיביות של צוותי חירום ודרישה לשיפור שכבות הגנה קודמות במקומות בהם הצוות לא יכול להיות אפקטיבי מספיק.
 • תרגילי הנהלה ובחינת אופן ניהול אירוע מתגלגל
 • ניתוחי קריטיות של ציוד/מתקנים/אביזרים/סחורה/חומרי-גלם שפגיעה בהם עלולה להיות קריטית ולגרום לפגיעה אנושה בסיכויי ההישרדות של הארגון ומציאת חלופות או פתרונות הנדסיים
 • ניתוח אפשרויות השיקום.
 • הכנת נהלים, ניתוחים, חישובי אופטימיזציה, כולל אופטימיזציה כלכלית, ותרגול של כל האמור לעיל

תעשיה: מוסדות ומבני ציבור, בניה, הנדסה ואדריכלות

גם כאשר התכנון שלנו הוא תכנון בטיחותי, ושכבת המניעה שלנו מושלמת ומערכות ההגנה שלנו מסוגלות לבלום כל אירוע, כמעט, חובה עלינו להבטיח שהארגון מוכן להתמודד עם אירוע שהצליח להתגבר על שכבות ההגנה ובכל זאת לאיים על השוהים במבנה.
לצורך זה אנו מציעים מספר פתרונות לניהול אירועי חירום בהתאם למוטיבציה של הארגון להגן על העובדים אף מעבר למינימום הנדרש בחוק:

 • הכנת תיק שטח בהתאם להוראות מפקח כבאות ראשי מכ"ר 503 .
 • הכנת תיק מפעל
 • הכנת נהלי חירום ומילוט
 • תרגול חירום ומילוט בפועל
 • הקמה ותרגול של צוותי חירום ERT.
 • ניתוחי קריטיות