Print Friendly, PDF & Email

מרחקי הפרדה

ביולי 2011 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה פרסם חוזר בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ועדכון נוסף במאי 2020.

מהם מרחקי הפרדה

 • המונח מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור של חומר מסוכן ובין רצפטור ציבורי.
 • המרחק הדרוש בין מקור הסיכון לרצפטור הציבורי מחושב על פי הטווח המתקבל בתרחיש שנקבע מראש על פי סוג החומר המסוכן.
 • הטווח מחושב לפי ערך קצה end-point שגם הוא נקבע מראש לכל חומר ולפי סוג הסיכון: סיכוני רעילות, סיכוני התלקחות או סיכוני פיצוץ.
 • המשרד להגנת הסביבה קבע ערכי קצה שונים למפעלים קיימים לעומת פרויקטים בשלב תכנון, ולאלו המתוכננים נקט בגישה מחמירה יותר.

מה קורה אם המרחק לרצפטור קרוב מדי?

כאשר מחזיק חומר מסוכן נמצא רחוק מרצפטורים ציבוריים, חישוב מרחקי ההפרדה הוא תהליך טכני פשוט יחסית. אלא שבמקרים רבים נוצר קונפליקט בין המיקום של הרצפטורים הציבוריים ובין מקור הסיכון.

קונפליקטים אלו חייבים להגיע לכלל פיתרון. אחרת המשרד להגנת הסביבה נוקט בסנקציות ומפעיל אמצעי אכיפה שונים. המשרד רשאי לשלול את היתר הרעלים של המפעל שמשמעותו חיסול העסק.

מהנדסי הזמט מטפלים בנושאים אלו ודומים להם כבר משנת 1985. אנו מספקים שירות של ליווי ותמיכה לכל אורך התהליך.

סל השירותים שלנו עונה על הצרכים הבאים:

 • אנו מאתרים את החומרים לחישוב מרחקי הפרדה. המסמך הקובע הוא טבלת החומרים שבהיתר הרעלים. כדאי לשים לב שהנחיות המשרד יכולות לכלול 'חיבור' של חומרים יחד בהתאם לסיכון.
 • אנו בוחרים את התרחישים לפי סוג החומר וסוג הסיכון. ישנם תרחישים כלליים, וחלק מהחומרים המסוכנים זוכים לתרחישים יעודיים. למשל אמוניה.
 • הרצת הנתונים בתוכנת ALOHA לתרחישי רעילים, ו NIST לתרחישי דליקים.
 • זיהוי הרצפטורים הציבוריים: קיימים ומתוכננים.
 • חישוב מרחקי הפרדה לפי חוזר מנכ"ל עדכני ולפי הפרמטרים שדורש המשרד.
 • הוספת חישובי עזר כפי שהמשרד להגנת הסביבה דורש מעבר לחישובים בחוזר המנכ"ל.
 • איתור קונפליקטים.
 • פתרונות אדמיניסטרטיביים לקונפליקטים (למשל חריג "שטח נקי").
 • אמצעים פסיביים לפיתרון קונפליקטים.
 • וכמוצא אחרון, פתרונות אקטיביים לקונפליקטים לרבות חישובים בתנאים מחמירים.

השירות שלנו

השירות שלנו כולל את כל החישובים:

 • הכנת המסמכים
 • סיוע בשכירת מודד מוסמך למיפוי הרצפטורים
 • בחינת אלטרנטיבות לאמצעי הפחתת המרחקים
 • בחינת אפקטיביות של אמצעי הפחתה
 • והכנת תוכנית פעולה ואישורה במשרד להגנת הסביבה לעמידה במסמך מרחקי הפרדה.

במידת הצורך אנו מבצעים גם תכנון של אמצעי ההפחתה.

הידעתם? לצורך הערכת המרחקים, רצפטור ציבורי אינו חייב להיות בעל רישיון עסק, או מאושר כחוק, די בכך שהוא קיים כדי לחייב להתייחס אליו במלוא הרצינות.