Print Friendly, PDF & Email

ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך מרחקי הפרדה עודכן במרץ 2014 ועודכן שוב במאי 2020.

המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור של חומר מסוכן ובין רצפטור ציבורי*.

המרחק הדרוש בין מקור הסיכון לרצפטור הציבורי נקבע על בסיס של חישוב הטווח המתקבל בתרחיש שנקבע מראש על פי סוג החומר המסוכן.

הטווח מחושב לפי ערך קצה end-point שגם הוא נקבע מראש לכל חומר ולפי סוג הסיכון: סיכוני רעילות, סיכוני התלקחות או סיכוני פיצוץ.

המשרד להגנת הסביבה קבע ערכי קצה שונים למפעלים קיימים לעומת פרויקטים בשלב תכנון, ולאלו המתוכננים נקט בגישה מחמירה יותר.

כאשר מחזיק חומר מסוכן נמצא רחוק מרצפטורים ציבוריים, חישוב מרחקי ההפרדה הוא תהליך טכני פשוט יחסית. אלא שבמקרים רבים מתקבלים קונפליקטים בין המיקום של הרצפטורים הציבוריים ובין מקור הסיכון.

קונפליקטים אלו חייבים להגיע לכלל פיתרון כי אחרת המשרד להגנת הסביבה נוקט באמצעי אכיפה שונים עד כדי שלילת היתר הרעלים של המפעל שמשמעותו חיסול העסק.

הזמט, שעוסקת בנושאים אלו כבר משנת 1985, מציעה ליווי ותמיכה לכל אורך התהליך.

השירות שאנו מציעים נועד לענות על הצרכים הבאים:

  • החומרים שלהם נדרש חישוב מרחקי הפרדה
  • בחירת התרחישים לפי סוג החומר וסוג הסיכון
  • חישובי ALOHA לתרחישי רעילים וחישובי NIST לתרחישי דליקים
  • מיפוי רצפטורים ציבוריים קיימים ומתוכננים
  • חישוב לפי חוזר מנכ"ל עדכני ולפי הפרמטרים שדורש המשרד
  • הוספת חישובי עזר כפי שהמשרד להגנת הסביבה דורש מעבר לחישובים בחוזר המנכ"ל
  • איתור קונפליקטים
  • פתרונות אדמיניסטרטיביים לקונפליקטים (למשל חריג "שטח נקי")
  • פתרונות פסיביים לקונפליקטים
  • וכמוצא אחרון, פתרונות אקטיביים לקונפליקטים לרבות חישובים בתנאים מחמירים

השירות שלנו כולל את כל החישובים, הכנת המסמכים, סיוע בשכירת מודד מוסמך למיפוי הרצפטורים, בחינת אלטרנטיבות לאמצעי הפחתת מרחקי הפרדה, בחינת אפקטיביות של אמצעי הפחתה, והכנת תוכנית פעולה ואישורה במשרד להגנת הסביבה לעמידה במסמך מרחקי הפרדה. במידת הצורך אנו מבצעים גם תכנון של אמצעי ההפחתה.

* הידעתם? לצורך הערכת המרחקים, רצפטור ציבורי אינו חייב להיות בעל רישיון עסק, או מאושר כחוק, די בכך שהוא קיים כדי לחייב להתייחס אליו במלוא הרצינות.