Print Friendly, PDF & Email

מבדק התאמה הנדסי ופיקוח עליון

תעשיה כימית

תכנון של מפעל או מתקן מיועד להצליח. לשם כך שכבת ההגנה הראשונה המתוכננת היא השכבה שאנו קוראים לה השכבה התהליכית או שכבת התכנון. זה המקום שבו באים לידי ביטוי עקרונות התכנון ההנדסי, התפישה של המתכנן, ההתאמה לדרישות הייצור והתפעול, ההתאמה לתקינה ולעקרונות של good practice ועוד.
השירות שאנו מציעים מתמקד בבדיקה שהתכנון הסופי ו/או הביצוע בפועל תואמים את העקרונות והכללים שנקבעו בבסיס התכנון ושהתכנון בכללותו עומד בדרישות החוק והתקינה לפחות בכל האמור להיבטי בטיחות וסביבה ולכל היבט הנדסי אחר שרלוונטי ללקוח.
כך למשל, אנו מבצעים בדיקות התאמה לדרישות התכנון ממערכות גז טבעי ומוודאים שהמערכת תוכננה כהלכה; בודקים את התכנון של מערכות גז טבעי ומערכות כיבוי אש בהתאם לתקן ודרישות מכון התקנים; מוודאים התאמה לתקני API למתקנים בתעשיית הנפט ולתקני NFPA בתעשייה בכלל ועוד ועוד.

חשוב לזכור שהתאמה לתקן בינלאומי מוכר מאפשרת לארגון:

  1. לדעת שהתכנון עומד בסטנדרטים מקובלים ומוכרים
  2. במקרים רבים זו דרך טובה להוכיח לרשויות השונות שהתכנון עומד בדרישות החוק
  3. לקבל כלים לתחזוקה שוטפת בהתאם לאותם הסטנדרטים
  4. לאפשר ניהול שינויים עתידי בהתאם לשינויים והעדכונים באותו הסטנדרט שלפי הותאם התכנון
  5. הוכחה על תכנון נאות יכולה לספק קו הגנה יעיל להנהלת הארגון במקרה של תקרית או תאונה.

שאר התעשיות

אחד מהשירותים החשובים שאנו מציעים כחלק מסל התכנון הבטיחותי המוצע לפרוייקטי תשתית, מבנים, מבני ציבור ומוסדות הוא הפיקוח העליון.
שירות זה הוא חלק ממבדקי ההתאמה ההנדסיים שאנו עושים אולם הוא ממוקד בנקודת הזמן שבין סיום פרויקט הבינוי ובין קבלת היתר אכלוס או היתר הפעלה.
בנקודת זמן זו אנו בודקים ומוודאים שהביצוע בפועל תואם את התכנון בהתאם לדרישות. הבדיקה כוללת: בדיקה של יישום עקרונות התכנון כפי שנקבעו בתוכנית הבטיחות כדוגמת מרחקי בטיחות, חציצה בין אזורים וכו'; בדיקת מסמכים המעידים על תכנון בהתאם לתוכנית הבטיחות וביקורת כללית של המבנה.
בדיקה זו נדרשת היום ממתכנן הבטיחות על ידי רשויות הכיבוי.