Print Friendly, PDF & Email

מבדקי בטיחות, סביבה וסקרי עמידה בחוק

בדיקות נאותות, או בשמן הלועזי due diligence, נעשות על ידי רוכש פוטנציאלי של נכס כלשהו על מנת להבטיח שהרוכש מקבל נכס כמובטח על ידי הקונה. בדיקות הנאותות כוללות אלמנטים כלכליים ומשפטיים כבדי משקל אשר נעשים מן הסתם על ידי מי שמתמחה בכך, אלא שמעבר לכך נכסים רבים הם פוטנציאל לבעיות סביבתיות כבדות משקל, וחשוב מאד שהרוכש יכירם ויהיה מודע להם לפני שהוא משקיע את מיטב כספו בנכס.

אחד המוקשים הסביבתיים הקשים ביותר לטיפול הוא מצב זיהום הקרקע ופוטנציאל זיהום מי התהום בחלקה שעומדת למכירה. קרקע יכולה להיות מזוהמת כתוצאה מפעילות שנעשתה בנכס עצמו, או לגלוש למתחם מחלקות סמוכות ואפילו מאזורים מרוחקים יותר. עצם הזיהום משית חבות נוספת, סמויה מהעין, על הרוכש ועלולה לצמצם את מרחב הפעולה של הרוכש ואף לסכן לחלוטין את עצם הפיתוח של הנכס.

השירות שלנו מציע ליזמים, בעלי עניין, חברות העוסקות במימון פרויקטים ועוד, לבצע בדיקות נאותות לפני רכישת נכס, גם אם יש ספק קל בלבד, שלנכס יכולה להיות בעיה או מגבלה סביבתית סמויה.

בדיקת due diligence כוללת הערכה של פוטנציאל זיהום הקרקע (בדיקה "היסטורית") ובהתאם לצורך ביצוע דיגומים ואפילו תוכנית טיפול או תוכנית פינוי; בדיקה של מגבלות סביבתיות הנובעות מהפעילות המתוכננת בנכס; בדיקה של מגבלות סביבתיות הנובעות מפעילות קיימת או מתוכננת באזורים הסמוכים לנכס; חשיפה אפשרית למפגעים כדוגמת רעש, מקורות זיהום, חומרים רדיואקטיבים, ועוד.

צוות איכות סביבה שלנו מבצע בדיקות due diligence לפרויקטים המבוצעים בארץ, אך אנו גם בעלי ניסיון בפרויקטים שונים המבוצעים בכל הגלובוס. כמו כן, אנו מבצעים בדיקות due diligence לחברות רב לאומיות המבקשות לרכוש נכסים בישראל.

שירותים נוספים

  • מרחקי הפרדה ראשי

    מרחקי הפרדה ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ושוב במאי 2020. המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור...
  • ניתוח סיכונים

    תעשיה כימית מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי...
  • נהלי סביבה, בטיחות ואיכות

    ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא...