Print Friendly, PDF & Email

מאצרות

הקדמה

מאצרות הינן האמצעי העיקרי למניעת שפך בלתי-מבוקר של חומרים-מסוכנים. המאצרה היא מעין בריכת-איגום שבתוכה המיכל עם החומר-המסוכן. במקרה שפך, המאצרה לוכדת את השפך והחומר-המסוכן נשאר תחום בגבולותיה.

התחיקה הישראלית קבעה את הצורך למאצרות בתקנה מתוך חוק רישוי-עסקים שנקראת בקיצור 'חוק הנפט'.

מה חשוב לדעת על מאצרות

רשימה (חלקית) לדרישות ממאצרה:

 • המאצרות חייבות לקלוט שפך. כלומר נפח האיגום צריך להיות גדול מספיק לקלוט לפחות את המיכל הגדול.
 • בישראל החוקים והמפרטים מבקשים נפח איגום של 110% מהמיכל הגדול, ולחומרים מסוכנים במיוחד 110% מסך כל הנפח המאוחסן במאצרה.
 • חומרי המבנה מתאימים לחומר המאוחסן
 • אין לאחסן חומרים המגיבים זה עם זה באותה מאצרה
 • גזים-דליקים במצב מנוזל לא מאחסנים במאצרה
 • חדירות בקירות המאצרה צריכות להיות במצב סגור ואטומות.
 • צריך למצוא פיתרון לניקוז מי-גשם: למשל באמצעות שוחת שאיבה, Pit
 • גישה בטוחה לברזי ניתוק של המיכלים
 • אם במאצרה יש ציוד תהליכי, למשל משאבות, יש להתייחס בניתוח HAZOP לאפשרות שהמשאבות תוצפנה.
 • מאצרה היא הגנה פסיבית. היא יכולה להשפיע לטובה על מרחקי ההפרדה בין מצבור חומרים מסוכנים לרצפטורים ציבוריים.

שאלות ותשובות של הגנת הסביבה בנושא

בחודש דצמבר 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קובץ שאלות-ותשובות בנושא שימוש במאצרות. המסמך מתאים לעוסקים בחומרים-מסוכנים וכן ליצרני המאצרות.

להלן מספר דגשים עיקריים במסמך:

 1. יש לשמור על שטח נקי של המאצרה, לנקז הצטברות של פסולת ומי גשמים ולהימנע מהצבת חפצים/ציודים נוספים בתוכה. כל אלו מצמצמים את שטחה בפועל של המאצרה.
 2. אם המיכל מוצב במאצרה ותופס חלק מנפחה, הנפח שהמיכל תופס אינו חלק מהנפח-הפנוי לקליטת נוזלים (צריך להפחית אותו בחישוב נפח של 110%) .
 3. באופן דומה, אם מאחסנים מספר מכלים במאצרה יש לחשב את סך נפח המכלים במאצרה.
 4. פתח בדופן המאצרה צריך להיות אטום כך שלא תתאפשר זליגה של נוזלים מחוץ למאצרה.
 5. יש לדאוג שנפח המאצרה מפצה על המקום שתופסים הצינורות, הברזים והמיכל עצמו באופן כזה שנפח המאצרה מתחתית הפתח עד לקרקעית נשמר 110% לקליטת נוזלים.
 6. נפח המאצרה יימדד מצידה הפנימי על מנת למנוע את השפעת עובי הדופן על תכולתה.
 7. חישוב ההפחתה בפליטות.

לעיון בקובץ המלא תוכלו להיכנס לאתר המשרד להגנת הסביבה.

מאצרות והזמט

אם בהיתר הרעלים שלך קיבלת דרישה לאחסון במאצרות, או למענה לשאלות, טיפים ותכנון חוות מיכלים תוכלו לפנות אלינו בצור-קשר.