Print Friendly, PDF & Email

מערכת ניהול ISO

דרישות איכות בינלאומיות מחייבות ארגונים בכלל ויצואנים בפרט לקבוע סטנדרטים אחידים באספקטים שונים. תכנון והטמעה נכונה של סדרת מערכות הניהול נותנת לארגון תשתית יציבה לשילוב אספקטים שונים ומציעות כלים לשיפור מתמיד.

יתרונות יישום מערכות הניהול בארגון:

 • התייעלות פנימית
 • "נקודות זכות" בפועל מול רשויות ולקוחות
 • יתרון תדמיתי ושיווקי
 • חסכון בעלויות ובדמי ביטוח
 • מניעת סרבול בירוקראטי
 • צעד אחד קדימה מבחינה ניהולית
 • חסכון מוכח בעלויות התכנון והיישום

מערכת ניהול סביבתי – ת"י ISO14001:2004

"אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול סביבתי )לפי דרישות התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש ( (ISO10441 את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, ) בשירות ובפעולות אחזקה." מתוך אתר מכון התקנים) .

ת"יISO14001:2004  הוא תקן ישראלי ובינלאומי למערכת ניהול סביבתי. התקן מגדיר דרישות והנחיות למערכת ניהול סביבתי, המאפשרת לארגון לנסח יעדים,  מטרות ודרכי פעולה על מנת להקטין את השפעתו על הסביבה.

מערכת ניהול איכות – ת"י ISO9001:2008

ת"י ISO9001 הינו תקן בין- לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

 • מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
 • חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה לדרישות הלקוח (CONFORMITY) ולדרישות תחיקתיות ישימות." (מתוך אתר מכון התקנים)

ת"י  ISO9001:2008 הוא תקן ישראלי ובינלאומי למערכת ניהול איכות. התקן מגדיר דרישות והנחיות המאפשרים לארגון לנסח יעדים, מטרות ודרכי פעולה על מנת לשפר את איכות השירות או המוצר לשביעות רצון לקוחותיהם.

מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ת"י OHSAS18001:2007

"אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי דרישות ת"י 2007:18001 OHSAS מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם." (מתוך אתר מכון התקנים) .

ת" :2007:18001 OHSAS הוא תקן לניהול מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעבודה, ע"פ המסמך הבינלאומי OHSAS18001 , שפותח כמענה לצורך הגובר במערכת בטיחות שיטתית, מחייבת ותומכת בארגון.

שירותים נוספים

 • מרחקי הפרדה ראשי

  מרחקי הפרדה ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך זה עבר עדכון במרץ 2014 ושוב במאי 2020. המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור...
 • ניתוח סיכונים

  תעשיה כימית מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי...
 • נהלי סביבה, בטיחות ואיכות

  ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא...