Print Friendly, PDF & Email

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ה – 2015

תאריך פרסום: 06/2015
כניסה לתוקף: –
סטטוס: טיוטה להערות הציבור
מקור: רשות המים
חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע – 2009

בחודש יוני 2015 פורסמה ע"י רשות המים הצעה תיקון סעיף 4 לתוספת השלישית (תיקון מס' 2) לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע – 2009.

תיקון זה מהווה הצעה לשינוי תעריפים לשפכים אסורים, במסגרת חשיבה מחודשת על אופן התמחור שלהם ומתוך ניסיון לבצע חישוב מדויק יותר לכל אחד מהפרמטרים בשפכים האסורים, כמו גם ניסיון להקל על המפעלים בנוגע לחיוביהם בגין הזרמת שפכים אסורים.

מוצע לשנות את אופן חישוב התעריף בגין הזרמת שפכים אסורים למערכת הביוב באופן הבא:

  1. השפכים האסורים יחולקו ל- 5 קבוצות, כאשר כל קבוצה מכילה את הפרמטרים המשפיעים באופן דומה על אותו חלק בתשתיות הביוב.
  2. לכל קבוצה נבדקה וחושבה עלות פרטנית, כאשר בחלק מהמקרים התעריף שנקבע משקף עלויות בפועל או נורמות לטיפול במערכת הביוב ובחלק מהמקרים עלויות למניעה (בפועל או נורמטיביות).
  3. אם מפעל חרג במספר קבוצות החיוב יהיה מצרפי.
  4. אם מפעל חרג ברכיבים מאותה קבוצה החיוב ייעשה על פי העלות של הקבוצה.

במסמך "נספח לדברי הסבר" מפורטת העלות לכל קטגוריה ואופן חישובה, וכן מוצגת השוואת חיובים

בהזרמת שפכים אסורים על פי המצב הקיים והמצב המוצע:

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/172015/file6-fix-prices – 1.7.15.pdf

ניתן להעביר הערות לגבי התיקון המוצע עד ל- 16.6.15 בשעה 16:00 באמצעות פקס: 03-6369750 או לכתובת:  council@water.gov.il

ההשפעות המידיות על המפעלים הינן:

  1. המפעלים צריכים ללמוד את אופן החישוב החדש של התעריפים בגין הזרמת שפכים אסורים למערכת הביוב, ולהשתדל להימנע מחריגות העלולות להשית עליהם עיצומים כספיים.

חברת הזמט מציעה את שירותיה בתחומים הבאים:

  1. יעוץ כללי בתחום השפכים (ניתוח תוצאות דיגומים, מתן פרשנות לכללים וכדומה);
  2. סיוע בהגשת בקשות לתאגידים;
  3. ערעורים אל מול התאגידים;
  4. ניתוח תוכניות ניטור.

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר – sigalit_shahar@hazmat.co.il

רוית יניב – ravit_yaniv@hazmat.co.il