Print Friendly, PDF & Email

תקנה חדשה שעניינה תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת) 2017 הוגשה לעיון הציבור.

לנוסח התקנה המוצע ודברי הסבר לחץ כאן
להתייחסות הזמט לנוסח לחץ כאן
לברומטר לחץ כאן

בשנת 2005 השתתפנו בצוות שהכין והגיש למשרד להגנת הסביבה סקירה מקפת ויסודית על מצב הפסולת המסוכנת בישראל. התפקיד שלנו התמקד, מן הסתם, בהיבטים המקצועיים של הפסולת המסוכנת ובכלל זה סיווג, מיון, היררכיית הטיפול בפסולת, פינוי, השבה, אחסון פסולת מסוכנת, סילוק והטמנה, יצוא של פסולת מסוכנת, חיבור לאמנת באזל ועוד.
אחד המסמכים שהוצאנו אז, סקר בקצרה את הטכנולוגיות השונות לטיפול בפסולת מסוכנת.
סקירת הטכנולוגיות לטיפול בפסולת מסוכנת רלוונטית מאד גם היום והיא מתייחסת לטכנולוגיות הבאות:

 • זיקוק מנתי
 • זיקוק רציף
 • זיקוק למקוטעין
 • זיקוק אדים
 • יבוש תרמי
 • יצירת אמלגמה
 • שיקוע
 • מיצוק במטריצה
 • כימוס
 • מיצוב
 • זיגוג/קליה
 • טיפול ביולוגי
 • חמצון כימי
 • חיזור כימי
 • חמצון אלקטרוכימי
 • שריפה בהזרקת נוזלים
 • שריפה בכבשן
 • ספיחה על פחם
 • מיצוי
 • מיצוי חומצי (או בסיסי)
 • סינון
 • מחזור מתכות בטמפ' גבוהה
 • חילוף יונים

למילות הקוד המקובלות לסיווג שיטות טיפול וסילוק יש לקרוא בנוסח בעמוד 27-27.

השירות שאנו מציעים כולל:
סיווג פסולות לפי התקנה המוצעת ולפי הדירקטיבה האירופאית; סקרי קרקע; איתור קרקע מזוהמת (Phase I, phase II and Phase III), היערכות לתקנה: היערכות הארגון לשינוי באופן הניהול של פסולת מסוכנת כפי שנדרש בתקנה המוצעת; ליווי שלבי ההגשה, הטיפול ועד לסוף התהליך וקבלת אישורי מנהל במקום בו נדרשים האישורים; הדרכה של העוסקים בפסולת מסוכנת; כתיבת נהלים והנחיות לטיפול נאות ובטיחותי בפסולת מסוכנת; חיבור בין יצרני פסולת לעוסקים בטיפול בפסולת ועוד.