Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 2017
כניסה לתוקף: עם פרסום המסמך הסופי.
סטטוס: טיוטה
מקורהמשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017 אשר מטרתה לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת מסוכנת כדי להביא לצמצום כמות הפסולת המסוכנת ולהפחית את הסיכון הנשקף ממנה לבריאות הציבור והסביבה.

עד כה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990 הוגדרו חומרים מסוכנים כחומרים בעלי מספר או"מ כמפורט בספר הכתום, בכל מצב צבירה, וכמתואר בחלק א' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978. בפועל, מדינת ישראל אימצה את הנחיות הדירקטיבה האירופאית ונוצר פער מסוים לגבי הגדרות החומרים המסוכנים בארץ מול אירופה. תקנה זו באה לצמצם את הפער.

להלן תמצית חלק מהתקנות העיקריות שבאחריות יצרני הפסולות השונים:

 • ההגדרה המוצעת של פסולת מסוכנת אינה מסתמכת על רשימת החומרים המופיעים בספר הכתום בלבד, אלא גם על תכונות הסיכון הספציפיות של הפסולת אשר נבדקות בתהליך בדיקה מדורג ומובנה. בהעדר תכונות סיכון, לא תיחשב פסולת כמסוכנת אף אם היא מכילה חומרים מסוכנים.
 • יבוטל ההסדר העקרוני הקבוע התקנות הקיימות, לפיו אתר "ברירת המחדל" לפינוי פסולת מסוכנת הוא אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. פינוי פסולת יהיה לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת
 • סיווג פסולת יתבצע על פי רשימת הפסולות האירופאית (הקטלוג), בשונה מהדין לפי התקנות הקיימות המחיל את הנורמה המחמירה על כל פסולת המכילה חומרים מסוכנים ולא מאפשרת את סיווגה באופן פרטני.
 • פסולת הנוצרת בתהליכי הייצור כיום, טרם כניסת התקנות לתוקף תסווג כפסולת מסוכנת במידה ומכילה חומרים מסוכנים. מועד ביצוע הסיווג לראשונה יהיה עד תשעה חודשים מיום תחילת התקנות.
 • סיווג פסולת כמסוכנת מוטל על היצרן הפסולת או על בעליה. מצוין בתקנות כי "המנהל" יכול לקבוע באופן רוחבי כי סוג מסוים של פסולת הינו מסוכן או שאינו מסוכן ובכך לייתר את הביצוע של הסיווג על ידי היצרנים. עקרון זה מתאים במיוחד לזרמי פסולות בעלי מאפיינים קבועים וידועים ויאפשר הקלה על סקטורים של תעשייה שהינם בעלי מאפיינים דומים.
 • על בעל היתר הרעלים העוסק בפסולת לבצע כל פעולה בפסולת על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה או בבריאות הציבור וליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה כפי שנקבע בהיתר הרעלים.
 • השימוש בטכניקה מיטבית זמינה אינו גורע מסמכות הממונה לקבוע תנאים בהיתר רעלים לעניין שימוש בטכניקה חדשנית שטרם נמצא שהיא עומדת בתנאים של טכניקה מיטבית זמינה.
 • הדרישה לפינוי פסולת מסוכנת תעוגן בתקנות ותחול גם על עסקים קטנים שלא חייבים בהיתרי רעלים אך מייצרים פסולת מסוכנת.
 • אם אושר באתר טיפול איחוד של זרמי פסולת ניתן להחליף את הטפסים המלווים של כל זרם בנפרד בטופס מלווה חדש שמתייחס לפסולת החדשה שנוצרה.
 • תיעוד רישום הפסולות ישמר בעסק במשך שלוש שנים לפחות, בין היתר, על מנת להציג לממונה ולמפקח להגנת הסביבה, לפי דרישתם.
 • קבוצת העוסקים בפעילות מזהמת בסיכון נדרשת לבצע סיווג של קרקע לא חפורה אחת לשבע שנים, וכן לפני סגירה או מכירה של העסק. יצוין כי חובה זו קיימת כיום במסגרת היתרי הרעלים ורישיונות העסק של העסקים הרלוונטיים.
 • קבוצת העוסקים בפעילות מזהמת נדרשת לבצע סיווג של קרקע לא חפורה לפני סגירה או מכירה של העסק. יצוין כי חובה זו מעוגנת כיום בתנאים בהיתרי רעלים ורישיונות העסק של העסקים הרלוונטיים.יש להדגיש כי כבר כיום, התעשייה הכימית בישראל מורגלת לעבוד עם קטלוג הפסולות האירופאי לסיווג פסולות.

ניתן לפנות אל המומחות בתחום:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה  sigalit_shahar@hazmat.co.il

יוליה יופה , מנהלת מחלקת סביבה yuliai@hazmat.co.il