Print Friendly, PDF & Email

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראות השעה) (תיקון), התשע"ו 2016.

תאריך פרסום: 21/12/2015
כניסה לתוקף: –
סטטוס: טיוטה
מקור: המשרד להגנת הסביבה
חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א- 2011

בתאריך ה- 21/12/2015, פורסם באתר של המשרד להגנת הסביבה טיוטת תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראות השעה), התשע"א-2011 (התקנות העיקריות), אשר תוקנו לאחרונה בשנת 2013 ופורסמו להערות הציבור עד לתאריך ה- 11/01/2016.

בתיקון תקנות אוויר נקי נקבע כי תוקפם של ערכי הסביבה של המזהמים- טרכילורואתילן, פורמאלדהיד, 1,3 בוטדיאן, בנזן, קדמיום וכספית, יפקעו ביום ה- 1 במרץ לשנת 2016. הודות לכך, יש לעדכן את תקנות ערכי איכות האוויר עבור מזהמים אלו.

בתקנות מוצע לעדכן ערכי יעד עבור המזהמים- טריכלורואתילן, 1,3 בוטדיאן וכספית וכן לעדכן את ערכי הסביבה עבור המזהמים- טריכלורואתילן, פורמאלדהיד, בנזן וקדמיום. בנוסף לכך, יקבעו ערכי סביבה עבור המזהמים- 1,3 בוטדיאן וכספית, להם עד כה לא נקבעו ערכי סביבה בתקנות אוויר נקי.

ההשפעות המידיות על המפעלים הינן:
החל מה- 1 למרץ 2016, כל מפעל אשר נדרש בעדכון סקר סביבתי במסגרת עדכון הבקשה להיתר פליטה או לחילופין מפעל קיים או מתוכנן אשר מחויב בהגשת בקשה להיתר פליטה, ידרשו לעמוד בערכי ניטור שונים בהתאם לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראות השעה) (תיקון), התשע"ו 2016.

קישור לתקנה – http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/laws/pages/air-quality-value-2016pc.aspx

חברת הזמט מציעה את שירותיה בתחומים הבאים:

  1. עדכון סקר סביבתי עבור בקשה שהוגשה
  2. הכנת סקר סביבתי עבור מפעל קיים/מתוכנן אשר נדרש בהגשת בקשה להיתר פליטה

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

יוליה יופה, מנהלת פרויקטים, מחלקת סביבה   yuilai@hazmat.co.il

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשיה   Sigalit@hazmat.co.il