Print Friendly, PDF & Email

היתר רעלים

היתר רעלים הוא חובה לכל מי שמחזיק רעלים מעל לריכוזי הסף ו/או כמויות הסף שנקבעו בחוק החומרים המסוכנים (תקנות סיווג ופטור).

תוכלו לבדוק בעצמכם בחוק האם אתם חייבים בהיתר. באפשרותכם כמובן, גם לפנות אלינו לבדוק את חלות החוקים לגביכם (לחצו כאן).

תנאים להיתר

כל עסק המחזיק רעלים וחייב בהיתר, מקבל בצמוד להיתר רשימת תנאים בהם עליו לעמוד.

אנו מציעים את שירותינו בתחומים הבאים:

 1. סיווג החומרים בהיתר כדי לוודא שיש התאמה בין החומר לבין קבוצת הסיווג שלו ולברר כמויות סף לפטור, בתקנות סיווג ופטור.
 2. מבדק עמידה בתנאים להיתר הרעלים: עבודה לפי רשימת תיוג (checklist) . הכנה לביקורת תקופתית של המשרד להגנת הסביבה כולל בדיקת מסמכים מדגמית וסיור.
 3. סיוע בערעור על התנאים אשר אינם סבירים, או אינם מתאימים , או שיש לממשם בלוח זמנים לא הגיוני.
 4. הדרכות לפי סעיף 9 לתנאים.
 5. השלמה ועדכון של גליונות בטיחות כאמור בסעיף 13 (ז) בתנאים להיתר.
 6. הסדרת הפעילות מול הכבאות כאמור בסעיף 13 (ח) בתנאים להיתר רעלים.
 7. ניתוח מערכות קריטיות והתאוששות מתקלות ומהפסקות חשמל פי סעיף 13 (יא) בתנאים להיתר.
 8. אחסון בטיחותי לפי סעיפים 14-16 בתנאים להיתר.
 9. תכנון הנדסי של מאצרות לפי סעיף 17 בתנאים להיתר.
 10. תכנון שילוט חומרים מסוכנים לפי האמור בסעיף 21 בתנאים להיתר.
 11. תכנון הנדסי של עמדות פריקה וטעינה כאמור בסעיף 24 לתנאים להיתר.
 12. נהלי חירום ותרגול מערך החירום כאמור בסעיף 26 בתנאים להיתר.
 13. חקירת תאונות כולל איתור גורמי שורש, ניתוח הנדסי והנחיות לטיפול בשגיאות סיסטמטיות לפי סעיף 28 בתנאים להיתר.
 14. ועוד…

סוגי התנאים

 • ישנם תנאים המתייחסים לאמצעים הנדסיים (מאצרות, קירות הפרדה וכו'). וגם,
 • תנאים ניהוליים (דרישת כתיבת נהלים והנחיות, דרישת תיעוד מסמכים, הדרכות של עובדים ועובדי קבלן וכו'). וגם,
 • דרישות לסקרי סיכונים (מרחקי הפרדה, ניהול סיכונים ממקורות נייחים, רעידות אדמה). ישנם גם,
 • תנאים המגדירים תפקידים הקשורים לנושא ההיתר (למשל אחראי רעלים).

הבסיס לדרישות

היתר רעלים נדרש על פי חוק החומרים המסוכנים. החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה להכתיב תנאים לכל מי שמחזיק רעלים.
התנאים להיתר הם מסמך דינמי שהמשרד להגנת הסביבה נוהג לעדכנו. על פי החוק, חובת המחזיק ברעלים לעמוד בכל תנאי ההיתר, ולא הוא חשוף לשלילת היתר, עיצומים כספיים ומיצוי כל האמצעים נגדו על פי דין.
על כן, על כל מחזיק להיערך לשינויים בתנאי ההיתר עם קבלת היתר רעלים חדש או מעודכן. לתשומת לב, החובה לעמוד בתנאים מוטלת על המחזיק ברעלים. אחראי הרעלים הוא נציג המחזיק וממונה מטעמו על יישום ההנחיות הקשורות בהחזקת הרעלים.

אז מה עושים

עם קבלת היתר רעלים מעודכן או חדש מומלץ לפרוט את התנאים ולבצע מבדק התאמה לדרישות ולהכין תוכנית עבודה לעמידה בדרישות על פי לוח הזמנים שמוכתב שם. חלק גדול תוכלו להשלים בכוחות עצמכם באמצעות ממונה הרעלים של הארגון וברוח גבית של ההנהלה. בכל סעיף שאתם מבקשים ליווי מקצועי, אתם מוזמנים לפנות אלינו. משנת 1985 אנו עוסקים בניהול, טיפול ורישוי חומרים מסוכנים. הסגל שלנו כולל כימאים, מהנדסים סביבתיים ומהנדסי סיכונים שיוכלו לסייע בכל אחד מסעיפי ההיתר.

לפרטים נוספים צור קשר.