Print Friendly, PDF & Email

תיק משק לשעת חירום (מל"ח)

היערכות לשעת חירום חשובה ונדרשת בכל מפעל, כל אחד על מרכיביו הייחודיים ובהתאם לפעילותו. בנסיבות שונות כגון אירועים ביטחוניים או כתוצאה מאסונות טבע תתכן העלאת רמת הכוננות במערכת האזרחית והביטחונית.

חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1591 ותקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים מוסדות ואימון עובדיהם) תשל"ג- 1591 הם הבסיס החוקי לחיוב מפעלים להחזיק ציוד לקראת שעת חירום ולאמן את עובדיהם בנושאי התגוננות.

לאירועי חירום עשויה להיות השפעה על המשך הפעילות של המפעל ולהציב בפניו קשיים חדשים.

הכנת המפעל בשגרה הינו תנאי הכרחי ליכולתו להתמודד עם מצבים קשים בחירום בעיקר במצבים בעל אופי מלחמתי.

מהו תיק מל"ח :

מטרת תיק המל"ח לרכז מידע בדבר הפעלת המפעל בשעת חירום, כולל פעולות ההכנה והאמצעים הקיימים לשעת חירום. נקיטת צעדים אלו עוד בשגרה תבטיח התמודדות אפקטיבית אשר בכוחה לאפשר את פעילות המפעל בחירום.

השירות

  • הגדרת האתגרים איתם יאלץ הארגון להתמודד
  • עקרונות ההתמודדות עם סוגים שונים של מצבי חירום חריגים
  • פיתוח תרחיש מרכזי התואם את מיקום הארגון והסיכונים הצפויים
  • במקרה חירום כמפורט במנחה פיקוד העורף.
  • תכנון וביצוע הפעולות לטיפול במצב חירום במפעל תוך התבססות על כוח האדם והאמצעים ההנדסיים במפעל.
  • מקלוט- בדיקת כיסוי מיגון לכלל האוכלוסייה בארגון.
  • הכנת תוכנית הכשרה והדרכה ברמת העובדים וברמת ההנהלה – משולבת בנושאי הדרכה כנדרש בתיק המפעל
  • הרחבת התפקידים של צוותי החירום   (E.R.T – emergency response team) –  והתגובה כפי שמופיע בתיק המפעל על מנת שיופעלו גם כנדרש כצוות הג"א מפעלי.

המומחים

לצורך הכנת תיק מל"ח להיערכות המפעל למלחמה ולמצבי חירום, חברת הזמט מעמידה צוות מיומן ומנוסה, שביצע עשרות פרויקטים במפעלי תעשיה, מוסדות ציבור ומוסדות אוניברסיטאיים.