Print Friendly, PDF & Email

חדש! תיק מפעל מודל עדכני בהוראת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה החל מיוני 2020

תיק מפעל

מפעלים, ארגונים ותאגידים, המחזיקים בחומרים מסוכנים (לצרכי אחסון, שימוש יצור וכו') נדרשים להכין ולתחזק תיק מפעל.

מטרתו של תיק המפעל היא לאפשר תכנון מראש והערכת מצב מושכלת של אירועים ותרחישים שונים העשויים להתרחש באתר המפעל ומתן פתרונות יעילים ומקצועיים בזמן מינימאלי על מנת למזער פגיעה חיי אדם וברכוש המפעל.

 • הקמת מערך חירום
 • תרגול מערך החירום המפעלי
 • מזעור פוטנציאל הפגיעה בכל רצפטור ציבורי הנמצא מחוץ לגדר המפעל ואשר עלול להיות מושפע מתקריות חומרים מסוכנים במפעל.
 • מילוט ושמירה על חיי העובדים במפעל במקרה של תקרית
 • הכנת תשתית לתכנית רב שנתית לשיפור הבטיחות ומערך החירום
 • מזעור סיכון הציבור ועובדי המפעל
 • מזעור פגיעה ברכוש המפעל
 • מזעור מפגעים, מטרדים, וזיהום אוויר ומקורות מים.

תקנות רישוי עסקים  (מפעלים מסוכנים) – התשנ"ג 1993 קובעות כי "בעל מפעל מסוכן, אשר בו חומרים מסוכנים, יכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה"

לאלו רשויות התיק מיועד

 • המשרד להגנת הסביבה
 • פיקוד העורף
 • הרשות המקומית
 • רשות הכבאות
 • משטרת ישראל

מה השתנה בתיק המפעל על פי חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מ 2020

תיק המפעל עבר מתיחת פנים מתבקשת אחרי שלא עודכן במשך תקופה ארוכה. המודל החדש מכיל טבלאות מפורטות יותר ומתייחס למגוון תרחישים אפשריים לרבות התקפת טילים, רעידות אדמה, טסונאמי ואפילו תרחישים חיצוניים הגולשים מהסביבה אל המפעל.

תיק המפעל משתמש במידע קיים במפעל שהוכן עבור רשויות אחרות כדוגמת:

 • מסמך מרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה
 • תכנית בטיחות אש של הכבאות
 • תכניות חירום של פיקוד העורף

התיק כולל, כאמור, מידע מפורט הנדרש לצורך מתן מענה מיידי לאירועי חירום. בנוסף, התיק מגדיר את תדירות התרגול הנדרשת מהמפעל לרבות תרגילי סימולציה, תרגול צוות חירום מפעלי, שימוש בתרחישים מתיק המפעל לצורך תרגול, ביצוע תרגיל עם גורמי חוץ אחת לשנתיים בתיאום עם משטרת ישראל ועוד.

את תיק המפעל הקיים ברשותכם יש לעדכן בהתאם לפורמט החדש תוך 3 שנים, דהיינו לא יאוחר מיוני 2023.

השירות שלנו

 • בניה של תיקי מפעל אפקטיביים בהתאם לדרישות התקינה
 • הרצת תרחישי ייחוס מעודכנים בהתאם לתנאים בהם מאוחסן החומר המסוכן ובהתאם למיקום שלו
 • התייחסות לרצפטורים ציבוריים עד גבול ההפרדה שנקבע לפי מסמך מרחקי הפרדה
 • הכנת תרחיש רעידות אדמה
 • הכנת תרחיש חיצוני
 • ליווי צמוד לאישור התיק.
 • סיוע בהגשת תיק המפעל לרשויות המתאימות
 • תמיכה מקצועית לנאמר בתיק המפעל ("הגנה" על התיק).

שירותים משלימים

המומחים

לצורך הכנת תיק מפעל, חברת הזמט מעמידה צוות מיומן ומנוסה, שביצע עשרות פרויקטים במפעלי תעשיה, מוסדות ציבור ומוסדות אוניברסיטאיים.