Print Friendly, PDF & Email

תיק מפעל מודל מעודכן בהוראת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה החל מיוני 2020

מפעלים, ארגונים ותאגידים, המחזיקים בחומרים מסוכנים (לצרכי אחסון, שימוש יצור וכו') נדרשים להכין ולתחזק תיק מפעל. במלים אחרות, מי שחייב בהיתר רעלים, חייב מן הסתם להחזיק בתיק.

מטרת התיק לאפשר תכנון מראש והערכת מצב מושכלת של אירועים ותרחישים שונים העשויים להתרחש באתר המפעל ומתן פתרונות יעילים ומקצועיים בזמן מינימאלי על מנת למזער פגיעה חיי אדם וברכוש המפעל.

 • הקמת מערך חירום
 • תרגול מערך החירום המפעלי
 • מזעור פוטנציאל הפגיעה בכל רצפטור ציבורי הנמצא מחוץ לגדר המפעל ואשר עלול להיות מושפע מתקריות חומרים מסוכנים במפעל.
 • מילוט ושמירה על חיי העובדים במפעל במקרה של תקרית
 • הכנת תשתית לתכנית רב שנתית לשיפור הבטיחות ומערך החירום
 • מזעור הסיכון לציבור ולעובדי המפעל
 • מזעור פגיעה ברכוש המפעל
 • מזעור מפגעים, מטרדים, וזיהום אוויר ומקורות מים.

מקור הדרישה לתיק מפעל

תקנות רישוי עסקים  (מפעלים מסוכנים) – התשנ"ג 1993 קובעות כי "בעל מפעל מסוכן, אשר בו חומרים מסוכנים, יכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה"

לאלו רשויות התיק מיועד

 • המשרד להגנת הסביבה
 • פיקוד העורף
 • הרשות המקומית
 • רשות הכבאות
 • משטרת ישראל

מה השתנה על פי חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מ 2020

התיק עבר מתיחת פנים מתבקשת אחרי שלא עודכן במשך תקופה ארוכה. המודל החדש מכיל טבלאות מפורטות יותר ומתייחס למגוון תרחישים אפשריים לרבות התקפת טילים, רעידות אדמה, טסונאמי ואפילו תרחישים חיצוניים הגולשים מהסביבה אל המפעל.

התיק משתמש במידע קיים במפעל שהוכן עבור רשויות אחרות כדוגמת:

התיק כולל, כאמור, מידע מפורט הנדרש לצורך מתן מענה מיידי לאירועי חירום. בנוסף, התיק מגדיר את תדירות התרגול הנדרשת מהמפעל לרבות תרגילי סימולציה, תרגול צוות חירום מפעלי, שימוש בתרחישים  לצורך תרגול, ביצוע תרגיל עם גורמי חוץ אחת לשנתיים בתיאום עם משטרת ישראל ועוד.

את תיק המפעל הקיים ברשותכם יש לעדכן בהתאם לפורמט החדש תוך 3 שנים, דהיינו לא יאוחר מיוני 2023. בהמשך, עדכון התיק אמור לעקוב אחרי העדכונים של היתר הרעלים לפי סיווג המפעל ל A, B או C.

השירות שלנו

 • בניה של תיקי מפעל אפקטיביים בהתאם לדרישות התקינה
 • הרצת תרחישי ייחוס מעודכנים בהתאם לתנאים בהם מאוחסן החומר המסוכן ובהתאם למיקום שלו
 • התייחסות לרצפטורים ציבוריים עד גבול ההפרדה שנקבע לפי מסמך מרחקי הפרדה
 • הכנת תרחיש רעידות אדמה
 • הכנת תרחיש חיצוני
 • ליווי צמוד לאישור התיק.
 • סיוע בהגשה לרשויות המתאימות
 • תמיכה מקצועית לנאמר בתיק  ("הגנה" על התיק והגנה על המפעל).

שירותים משלימים

המומחים

לצורך הכנת התיק, חברת הזמט מעמידה צוות מיומן ומנוסה עם ניסיון מצטבר של מאות תיקים וסקרים במפעלי תעשיה, מוסדות ציבור ומוסדות אוניברסיטאיים.