Print Friendly, PDF & Email

תכנון אמצעי הגנה תכנון שכבות הגנה וניתוח שכבות הגנה – LOPA Layers of Protection Analysis

המושג שכבות הגנה מתייחס לסך כל אמצעי ההגנה, שנקראים גם פונקציות בטיחות, האמורים למנוע תקלה קריטית בתהליך כלשהו.
ברמת הארגון, שכבות ההגנה מתחלקות לארבע קטגוריות:

 • שכבה תהליכית.  תכנון מוקדם והיערכות מובנית.
 • שכבת מניעה . פונקציות הבטיחות שתכליתן למנוע את המעבר מ "סטיה" ל "אירוע" ובהמשך מ "אירוע" ל "אסון".
 • שכבת בלימה.  התמודדות (אוטומטית/מובנית) עם תרחיש ומזעור נזקיו המידיים
 • מענה מיידי.  היערכות הארגון להציל חיים ולמזער נזקים.

היסודות של פונקציית הבטיחות

בעת תכנון אמצעי הגנה, או פונקציות בטיחות, עלינו לתת את הדעת לשמונה יסודות:

 • אי תלות. אמצעי הגנה חייב להיות בלתי תלוי. כך למשל, אם הגורם שלנו לכשל הוא איבוד לחץ אוויר במתקן, לא נוכל לקבל קרדיט על אמצעי הגנה שדורש לחץ אוויר למילוי תפקידו.
 • פונקציונאליות. אמצעי ההגנה צריך להגיב בזמן. סטיות תהליכיות יכולות להיות מהירות מאד ואמצעי ההגנה חייב לעמוד בקבועי הזמן של האירוע אחרת הוא מיותר.
 • אפקטיביות. אמצעי הגנה חייב להפחית סיכון בצורה משמעותית ואין טעם להתקין אמצעי הגנה שלא עושה זאת. רצוי להגיע לאמצעי הגנה שמצליחים להקטין סיכון לפחות פי 10, אולם בחיים האמיתיים אנחנו נאלצים לצרף מספר אמצעים כדי להגיע להפחתה נאותה.
 • אמינות. אמצעי הגנה צריך לפעול ברמת אמינות גבוהה ככל האפשר. תכנון אמצעי הגנה מחייב לעתים קרובות שילוב של אמצעים ולוגיקה כדי להגיע לרמת אמינות שבסופו של דבר תביא את הסיכון לרמה הנדרשת. לרוב אנחנו מתכננים את פונקציות הבטיחות לפי SIL כדי לעמוד ברמת הבטיחות הנדרשת.
 • ניתן לבדיקה ולאימות. ניתן לתת קרדיט לאמצעי הגנה רק אם יודעים שאמצעי ההגנה זמין. נקודה זו הינה טריקית ועלולה לחייב הוספת מכשור ואפילו שינויי תכנון כדי לוודא שאמצעי ההגנה אכן זמין תמיד.
 • נגיש באופן בטיחותי. אם אמצעי ההגנה דורש התערבות אנושית, המשמעות היא שהאדם צריך להיות מסוגל לגשת אליו ולהפעילו באופן בטוח בעת אירוע.
 • שלמות שכבת ההגנה. שכבת הגנה שלמה היא שכבת הגנה שבה סך כל אמצעי ההגנה מגינים מפני כל הגורמים של התרחיש הנבדק. בדרך כלל נשאף לתכנן שכבת הגנה שלמה, דהיינו נתכנן אמצעי הגנה שנותנים מענה ראוי לכל השכבה, אולם הדבר אינו תמיד אפשרי ועל כן נאלץ לסגור את הפרצה בשכבת ההגנה הבאה בתור.
 •  ניהול שינויים. כל שינוי בתהליך חייב לגרור התייחסות לשינוי אפשרי באמצעי ההגנה ולאפשרות שיש השפעה על שכבת ההגנה.

הידע של מהנדס הסיכונים

שמירה על העקרונות האלה דורשת מהמתכנן של אמצעי ההגנה ידע וניסיון מקבילי ב:

 • הנדסת תהליך,
 • הנדסת אמינות,
 • יכולת לבצע סימולציות מורכבות להערכת אפקטיביות של אמצעי הגנה,
 • הנדסת סיכונים,
 • הנדסת בטיחות, ו
 • הנדסת כיבוי אש.
 • וגם רצוי לדעת גם קצת כלכלה כדי להבטיח שבסופו של התכנון משלמים רק עבור ההגנות שצריך ולא עבור אלו שהן בחזקת nice-to-have.

שכבות הגנה והזמט

את הידע והניסיון האלו אגף הנדסת סיכונים מעמיד עבורך, בדיוק לצורך התכנון הנאות של אמצעי ההגנה ושכבות ההגנה הדרושים לתהליך ולמתקן בארגון. לפרטים נוספים, ולהזמנת סקר שכבות הגנה אנא פנה אלינו.

פורסם לראשונה בדצמבר 2017 עודכן במאי 2023