Print Friendly, PDF & Email

סקר שפכים, פרשה טכנית ומאזני מסה

לימוד ותכנון מערך טיפול בשפכים מצריך הכנת בסיס-תכנון הכולל את הנחות היסוד המשמשים אותנו לתכנון.
בסיס תכנון למערך טיפול בשפכים כולל הכנת סקר שפכים איכותני ולאחר מכן הכנת מסמך כמותי ומאזן מסה אשר נקרא פרשה-טכנית.
סקר השפכים מלמד אותנו על מהות השפכים, סוגי המזהמים האמורים להגיע למערך השפכים ומרמזים לנו על אופן הטיפול.
כאמור, סקר השפכים נותן לנו מידע איכותי בלבד. תכנון מערך טיפול בשפכים דורש הכנת מאזני המסה על מנת להגיע באופן מדויק ככל האפשר לחיזוי של החריגות הצפויות בשפכים (אם בכלל).

בהכנת פרשה טכנית נלקחים בחשבון בין השאר:

  • מאזני מסה של חומרים שנכנסים לחצר המפעל ויוצאים ממנו
  • חישוב של כמות המים הנכנסת לעומת כמות המים היוצאת בכל אחד מהאופנים: אידוי, שפכים, כחלק מהמוצר
  • חיזוי ריכוזי מזהמים בשפכים לפי מאזן מסה
  • קביעת יעדים להפחתת מזהמים
  • טכנולוגיות אפשריות לטיפול בשפכים בהתאם לממצאי סקר השפכים והפרשה הטכנית.

פרשה טכנית טובה מאפשרת לנו גם לעשות סימולציה של פתרונות שונים כדי לבחור פיתרון שיענה על הדרישות הסביבתיות בעלות אופטימלית. מתוך כל זה אנחנו יכולים לגשת להכנת בסיס תכנון ותכנון ראשוני של מערך טיפול בשפכים.
לפרטים נוספים צרו קשר.