Print Friendly, PDF & Email

סקרי מקלוט (מרחבים מוגנים וכשירותם)

מדינת ישראל חשופה לאיום רקטות וטילים ארוכי טווח מגורמים עוינים  על כל ארגון להיערך למצבי חירום על-פי חוק הג"א 1951

המנחה על הקמת שירות ההתגוננות האזרחית ומטפל בהכנות לאירועי מלחמה בעורף ובמענה להם ע"י פיקוד העורף, הרשויות מקומיות וארגוני העזר. תחזוקת המרחב המוגן המקלט הינה חובתו של בעל המרחב עפ"י חוק הג"א.

במצב שגרה הנחיות המיגון הינן:

 • בדיקת קיום מענה מיגוני מלא של מקלטים תקניים או מרחבים מוגנים תקניים לעובדים בארגון אשר צפויים לעבוד במצב של הסלמה או במצב חירום
 • אחזקה תקינה ושוטפת של המקלטים המרחבים המוגנים הקיימים וציוד חיוני לשעת חירום.
 • מרחק ההליכה מכל מקום בו יימצאו העובדים עד לפתרון המיגון המיועד להם, יאפשר להגיע תוך זמן ההתרעה המוגדר לאזור שבו נמצא הארגון.

מטרת הסקר

 • מיפוי ופירוט המרחבים המוגנים והמקלטים בארגון/אתר.
 • בחינת מוכנות וכשירות מרחב מוגן לעמידה בעת הכרזת מצב חירום.
 • ניתוח פערי המיגון הזמינים לאוכלוסיית הארגון ע"י השוואת הצרכים לקיים וכן תוך השוואה לתשתית החוקית ולתקנים ולמפרטים של פיקוד העורף.
 • מתן המלצות והנחיות לצמצום הפערים ולמתן מחסה תוך מיצוי המרחבים והאזורים המוגנים בארגון.
 • להוות בסיס להקמה, החזרה לכשירות ושדרוג של מרחבים מוגנים ומקלטים כהגדרתם בחוקים ובתקנות.

הזמט מכינה את סקר המקלוט עבור הארגון :

 • פירוט לגבי האתר, ריכוזי עובדים, פעילות בשגרה ובחירום.
 • תיאור תרחיש יחוס לארגון
 • ניתוח מפורט לגבי כל מרחב מוגן/מקלט הנמצא תחת אחריות החברה. שטח מרחקי הליכה מנק' ריכוז העובדים, סביבת המרחב, ציוד, עזרים ותמונות המרחב המוגן.
 • ניתוח הליקויים והצרכים הפיזיים למקומות המיגון בהתאמה לכמות האנשים ומקום מיגון נדרש עבורם.
 • מתן המלצות והנחיות לשיפור המיגון הקיים כולל ניתוח עלויות לציוד הנדרש.
 • בעת הצורך, המלצה על הוספת מרחבים מוגנים או שימוש במיגון אלטרנטיבי הקיים בשטח.

המומחים בתחום תעשיה וסביבה בהזמט הם מהנדסי וממוני בטיחות, הערכות לחירום, מיגון, מומחים לחומרים מסוכנים, מהנדסי כימיה ומומחי איכות הסביבה.