Print Friendly, PDF & Email

חברת הזמט עוסקת מעל לעשרים שנים בתכנון וליווי מקצועי של תהליכי איתור מזהמי קרקע (חומרים מסוכנים, דלק, שמן וכו'), קביעת תוכניות ניטור, ניתוח תוצאות המעבדה וליווי הלקוח עד למעשה, ניקוי/פינוי הקרקע המזוהמת.

תהליכים אלו מקובלים לביצוע במקרים הבאים-

  • קבלת דרישה מהמשרד להגנת הסביבה, רשות הרישוי המוניציפלית, עקב בקשה לשינוי תב"ע, או אישור להיתר בניה למתקן תעשייתי, מרכז לוגיסטי של חומרים מסוכנים.
  • קבלת דרישה ממחלקת ההנדסה של הרשות המקומית עקב הגשת בקשה להיתר בניה לאתר כגון- מבנה מגורים, חניון, מרכז מסחרי, מבנה ציבור, מבנה שישמש לצרכי השכלה ופנאי. בדגש על בניית מרתפים, קומות מתחת לקרקע, חניונים תת קרקעיים.
  • קבלת דרישה מהרשות המקומית לקראת סגירת מפעל, אתר אחסון חומרים מסוכנים, תחנת דלק.
  • ביצוע תהליך בדיקת נאותות סביבתית וכלכלית DD due diligence לפני רכישת אתר, מפעל, מבנה.
  • בעת בקשה להלוואה ממקור פיננסי כמו בנק, לצורך השקעה בנכס.
  • כחלק מעמידה בבקשת היתר פליטה במסגרת חוק אוויר נקי במתכונת IPPC פרק 7.

להלן השירותים המוצעים על ידי הזמט-הטיפול בזיהום קרקע –

Phase I – סקר קרקע היסטורי, המתבסס על ניתוח סוגי פעילויות שבוצעו בעבר במתחם המדובר ביצוע הערכה סביבתית לאיתור מוקדי הזיהום הפוטנציאלים, ביצוע ראיונות עם עובדים לשעבר, גורמי רגולציה, ניתוח ממצאים. הכנת תוכנית דיגום. אישור התוכנית מול המשרד  להגנת הסביבה.

Phase II ליווי תהליכי דיגום (קידוחים) בהתאם לממצאים העולים ב phase I. ניתוח מקצועי של תוצאות אנליזת הדיגום. קביעת תיחום אזור הזיהום.

בהתאם לצורך, מבוצע סקר סיכונים מסוג-

RBCA – Risk Based Corrective Action   מתודולוגיה להערכת סיכונים הנובעים מזיהומים בקרקעות ובמקורות מים. המתודולוגיה פותחה בארצות הברית ביד ASTM

ואומצה בישראל על ידי המשרד להגנת הסביבה תחת השם IRBCA לאחר התאמתה למאפיינים של קרקעות ומי תהום בישראל.  סקר הסיכונים מבוסס על מודל מתמטי ייעודי כדי לקבוע את ערכי היעד לשיקום האתר אשר יבטיחו שלא ייגרם נזק לאדם ולסביבה.

Phase III ליווי הלקוח בבחירת תהליכי שיקום או פינוי קרקע בהתאם לתוצאות הדיגום ולמודלים להערכת נזק הנדרשים לצורך השלמת המידע החסר.

הסקר ותוכנית הניטור מבוצעים בהתאם לתקן : ASTM E 1527 – 00: Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process.

והנחיות המשרד להגנת הסביבה