Print Friendly, PDF & Email


תאריך פרסום:
15/09/2020
כניסה לתוקף: טרם פורסם
סטטוס: פתוח להערות הציבור עד לתאריך 06/10/2020
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 15.09.2020 פרסם אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור של מדיניות מרחקי הפרדה למקורות סיכון נפיצים נייחים. לכשיכנס לתוקפו, המסמך יתווסף למדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים, מהדורה מאי 2020. הצורך בכתיבת טיוטת מדיניות פרטנית בנושא זה עלה בעקבות אירועי חומרים מסוכנים שקרו לאחרונה והיו מעורבים בהם חומרים נפיצים, אירועים אלו היוו סיכון לציבור. הטיוטה עוסקת במרחקי הפרדה בין מקורות סיכון המחזיקים בחומרים מסוכנים נפיצים, לבין רצפטורים אחרים אשר אינם עוסקים בחומרים אלו והם נמצאים בסביבת מקורות הסיכון.

להלן תמצית עיקרי התוספות בטיוטת המסמך:

 • מדיניות זו תחול רק לגבי נפיצים מקבוצה 1 אשר מופיעים בתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים ובכך מהווים רעל, שהעיסוק בו טעון היתר רעלים לפי החוק (להלן: "נפיצים").
 • כאשר "חומר נפיץ" – חומר במצב צבירה נוזל או מוצק, המשויך לקבוצת סיווג 1 לפי הספר הכתום של האו"ם, לרבות תערובת המכילה חומר כאמור.
 • נוספו ושונו הגדרות מההגדרות שבמדיניות הכללית, להלן חלק מהן:
  *במדיניות הכללית מתייחסים ל"מקור סיכון" כאן נוספה ההגדרה "אתר אחסנת נפיצים" – " אתר בו מאוחסנים חומרים נפיצים, אשר במקרה של פיצוץ אקראי עלול ליצור רסס, רגמות או קרינה טרמית"
  *הוחלפה ההגדרה של "רצפטור ציבורי" שמופיעה במדיניות הכללית להגדרה "אתר חשוף" – " כל אתר מחוץ למפעל העשוי להיחשף לאפקטים של פיצוץ (על לחץ, רגמות ושריפה), לרבות דרך וכביש."
  *"מבנה רגיש/ פגיע" – כ:ל אחד מאלה:
  -"מבנה רגיש מבחינת האוכלוסייה או השימוש שלו אשר הנזקים ממנו עלולים להיות לא פרופורציונאליים לאירוע כגון – בית חולים, מוסדות חינוך גדולים, מבנים ציבוריים חשובים, מרכזי תנועה ציבורים (תחנות רכבת, תחנות אוטובוס מרכזית, נמלי ים ואוויר), בניינים רבי קומות (מעל 15 קומות)".
  -"מבנה הגבוה משלוש קומות או 12 מטר, בעל כיסוי זכוכית או משטחים שבירים או פנלים שבירים בגודל העולה על 5.1 מטר רבוע, המכסים מעל %50 מחזית הבניין או מכסים 120 מטר רבוע סה"כ, ללא קשר לגובה הבניין ."
 • נקבעה נוסחת חישוב המרחק אותו יש לשמור בין אתר אחסנת נפיצים לבין האתר החשוף, הנוסחה תשקלל את מאפייני האתר החשוף ומשקל החומר הנפיץ.
 • המפעלים יידרשו לשמור על מרחקי הפרדה בתוך כותלי המפעל זאת למניעת "אפקט דומינו" – הסברים על אופן החישוב ונוסחאות מופיעות בטיוטה ובנספחיה.
 • בשונה ממדיניות מרחקי ההפרדה הכללית, כאן לא נקבעו הנחיות עבור "מצב תכנון" ו"מצב קיים" זאת היות ולחומרים הנפיצים ישנו אופי שונה מחומרים אחרים וכי הסכנה שלהם היא מיידית.

לקריאת טיוטת המסמך