Print Friendly, PDF & Email


תאריך פרסום:
12/01/2021
כניסה לתוקף: 27/08/2020
סטטוס: בתוקף
מקור: משרד המשפטים

  • החוק חל אוטומטית על כל אישור רגולטורי אשר תוקפו נע בין התאריכים: י"ב אלול תש"ף (01.09.2020) עד כ"ד תשרי תשפ"ב (30.09.2021).בתאריך 12.01.2021 פרסמה מחלקת רשומות במשרד המשפטים תיקון לחוק הארכת תקופות. מטרת חוק זה הינה נתינת הארכת תוקף לאישורים רגולטוריים אשר ניתנו על-ידי רשות ציבורית, להלן:
   1. הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
   2. רשות מקומית;
   3. תאגיד שהוקם לפי חוק;
   4. ועדה, מועצה או מנהלה שמונתה או שהוקמה לפי חוק;

   הארכת תוקף האישורים נובעת כתוצאה מפגיעת נגיף הקורונה במשק הישראלי בשנה האחרונה.

   להלן תמצית עיקרי החוק:

 • החוק חל אוטומטית על כל אישור רגולטורי אשר תוקפו נע בין התאריכים: י"ב אלול תש"ף (01.09.2020) עד כ"ד תשרי תשפ"ב (30.09.2021).

זאת בהתאם לתוקף האישור המקורי, להלן זמני ההארכה בהתאם לאישורים השונים:

 1. אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה – יקבל הארכה של שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
 2. אישור רגולטורי שניתן לתקופה של בין שנה עד שלוש שנים – יקבל הארכה של שישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
 3. אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – יקבל הארכה של 12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
 • ראש הממשלה רשאי באישור הממשלה והוועדה לבצע הארכה נוספת של עד שישה חודשים, זאת במקרה שיתקיימו נסיבות משק חריגות או מיוחדת אשר יצדיקו זאת. כמו כן, הארכה זו יכולה להיקבע על אישורים ספציפיים ולא תהיה מחייבת על כלל האישורים.
 • בחוק המקור ישנן שלוש תוספות לחוק (תוספת ראשונה, שניה ושלישית) ובהן מפורטים סוגי אישורים רגולטוריים המוכלים בחוק זה.
 • בתיקון החוק מתאריך 12.01.2021 נוספו עוד שלוש תוספות לחוק, להלן התוספות:
 • תוספת רביעית;
 • תוספת חמישית;
 • תוספת שישית;
 • בתוספת הרביעית נמנים אישורים רגולטוריים אשר הוחרגו ממתווה ההארכה שניתן בחוק זה ולהם ניתנו תקופות הארכה ספציפיות לכל אישור.
  להלן כמה דוגמאות לאישורים אשר מוכלים בתוספת הרביעית:

להלן דוגמאות נוספות לאישורים המוכלים בתוספת הרביעית (את משך זמן ההארכה אשר קיבלו האישורים ניתן לראות בתוספת הרביעית בחוק):

 • היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה;
 • היתר לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014;
 • ועוד..
 • תוספת שישית – מנויים אישורים נוספים.

לקריאה אודות החוק