Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 07/07/2016
כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום
סטטוס: טיוטה להערות
מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

בתאריך 07/07/2016 פירסם  מנהל הבטיחות טיוטה להתייחסות הציבור בנושא "תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה), התשע"ו-2016"

השינוי בא לאור העובדה כי התקנות שקיימות כיום בנושא תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964(יבוטל בעתיד) ,תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992(יבוטל בעתיד) ישנות ואינן מעודכנות שכן מרבית החומרים ברשימה הוצאו מכלל שימוש.

כמו כן , מוצע כי החקלאים והעובדים הזרים בארץ שעוסקים בתחום ידרשו  בהכשרה מתאימה ע"י מוסד מוכר ועל המעסיק לדאוג לחובות שונות בנושא שמירת בטיחות ובריאות העובדים.

בנוסף בתקנות אלו מפורטים נושאים שונים כגון: אחסון חומרי הדברה, חובת הסימון והשילוט, ניקוי ואחזקת מתקני הדברה וכדומה.

לעיון בטיוטת התקנות

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה sigalit_shahar@hazmat.co.il

ג'נה בורוק, מנהלת תפעול אגף תעשייה jana@hazmat.co.il