Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 24/12/2020
כניסה לתוקף: טרם פורסם
סטטוס: פתוח להערות הציבור עד לתאריך 14/01/2020
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 24.12.2020 פרסם אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה טיוטה מעודכנת להערות הציבור של תנאים כלליים בהיתר רעלים. על-פי המשרד, מטרת העדכון הנוכחי הינה הפקת לקחים מאירועי חומרים מסוכנים שהתרחשו וכן התאמת הרגולציה לעדכוני המדיניות הבינלאומית הנהוגה במדינות מתקדמות.
להלן תמצית עיקרי השינויים בטיוטת התנאים המעודכנים:

נוספו מספר הגדרות חדשות, להלן:

 • "החוק"
 • "ממונה"
 • "מספר פסולת"
 • "נוהל תגובה מידית לאירוע חומרים מסוכנים"
 • "שינוי"
 • "תיק מפעל"
 • הסרת המושג נוהל חירום והחלפתו בתיק מפעל. עד עתה נדרשו המחזיקים בהיתר הרעלים להכין נוהל חירום בהתאם לטיוטה שהוצעה כנספח לתנאים וכעת הדרישה הפכה להכנה והחזקה של תיק מפעל. על תיק המפעל להיות מוכן בהתאם לעדכונים המופיעים מעת לעת (עדכון אחרון היה ביוני 2020) וכן חובת העסק לבצע עדכונים בתיק משנה לשנה.
 • נוהל התגובה המיידית יכלול בתוכו גם את תרגול נוהל החירום שהיה בתנאים הקודמים.
 • בוצעו עדכונים בתוך הסעיפים העוסקים באחסון משותף של רעלים.
 • חובת עמידה בהוראות וצווי פיקוד העורף בעת הכרזת "שעת חירום" ו"מצב מיוחד בעורף" וכן עמידה בדרישות הנוגעות למאצרות ומשטחי תפעול.

עדכון הנספחים, להלן:

 • נספח 1 – מסמך ניהול שינויים. מטרת מסמך זה הינה תיעוד כל שינוי המתוכנן בעסק ושעלול להיות בעל השפעה על רמת הסיכון של העסק על הסביבה ובריאות הציבור.
 • נספח 2 – פורמט תחקיר אירוע חומרים מסוכנים. בכל מקרה של אירוע חומ"ס על העסק למלא תחקיר אירוע בהתאם לפורמט המצורף.
 • נספח 3 – טופס מלווה. טופס זה יכלול את כלל פרטי הפסולת החל ממקום היווצרה ועד ליעדה הסופי.
 • נספח 4 – אחסון משותף. מטריצה המסבירה לעסק כיצד לאחסן רעלים ופסולת מסוכנת במשותף.
 • נספח 5 – כללים לסיווג אירוע חומרים מסוכנים. מדריך לעסק המפרט מתי עליו לבצע דיווח אירוע חומרים מסוכנים זאת בהתאם למדיניות הדיווחים המעודכנת של המשרד להגנת הסביבה.

הערה: אנא שימו לב כי זו הינה טיוטה להערות הציבור והיא פתוחה להערות עד לתאריך 14/01/20210.

את ההערות ניתן לשלוח בכתובת המייל: ToxicPermit@sviva.gov.il

ראה נספח:

נספח 1 – טיוטת תנאים כלליים בהיתר רעלים