Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 19/11/2020
כניסה לתוקף: טרם פורסם
סטטוס: פתוח להערות הציבור עד לתאריך 18/12/2020
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 19.11.2020 פרסם אשכול תעשיות במשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור של נוהל להסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי. מטרת הנוהל הינה עידוד מפעלי תעשייה ועסקים לנקוט בצעדים למטרות צמצום השפעותיהם הסביבתיות זאת על יד פעולות של הפחתה במקור ("מעלה הצינור") במקום פעולות של טיפול בפליטות לאחר היווצרותם ("קצה הצינור"). דוגמאות לפעולות הפחתה במקור נמצאות בנספח ג' שבמסמך.
בטיוטה מצוין כי ברוב הזמן פעולות הפחתה במקור הן עדיפות מבחינה סביבתית וכלכלית והן יביאו לשיפור משמעותי. אולם, יש לציין כי פעולות יכולות גם להביא להרעה מסוימת בהשפעה סביבתית מסוימת של המפעל. במקרים אלה, יש להבטיח כי התועלת ממהלך ההפחתה במקור עולה על העלות הסביבתית.
מטרה נוספת של הנוהל הינה התווית שיקול דעת המשרד בעניין בקשות מפעלים ועסקים ליישום פעולות להפחתה במקור כחלופה להתקנת אמצעים ב"קצה צינור".
מפעל שיבקש הקלה בסטנדרטים סביבתיים (אשר נקבעו בדין או במדיניות המשרד), יידרש קודם לכן להציג הוכחה כי מיצה את האפשרויות ליישום ההפחתה במקור.

להלן תמצית עיקרי טיוטת הנוהל:

  • מפעל יוכל לבקש במסגרת הרישוי הסביבתי שלו (תנאים ברישיון עסק, היתר פליטה, היתר רעלים וכו') כי עבור חלק או כלל דרישות הרגולציה הוא יבצע שיפור ברמות הביצועים הסביבתיים זאת באמצעות הפחתה במקור. המפעל יגיש תוכנית מתאימה על פי התנאים המופיעים בנוהל.
  • המשרד יאשר את התוכנית לפי התנאים הבאים:
    – לאחר יישום התוכנית, הפליטות הצפויות לא יגרמו לחריגה מערכי סביבה, או לפגיעה משמעותית בסביבה, או להחמרה במצב הסביבתי שהיה צפוי אם היו מיישמים פתרון "קצה צינור".
    – ערכי הפליטה הצפויים יהיו בטווח הערכים המחמיר של ה-BAT. אם הערכים הצפויים יהיו בטווח המקל של ה-BAT, יידרש המפעל להוכיח כי כלל רמת הביצועים הסביבתיים שלו צפויה להשתפר, בהשוואה לפתרון "קצה צינור".
    – מנכ"ל התאגיד שהמפעל בבעלותו יחתום על הצהרה שהוא מחויב לתוכנית ההפחתה במקור.
  • הנוהל קובע הוראות נוספות ופרטניות לאפשרות ליישום תוכנית הפחתה במקור תוך הקלה בערכי פליטה ואף תוך השפעות סביבתיות שליליות וזאת, בין היתר, בתנאי שרמת הביצועים הסביבתיים הכוללת של המפעל תציג שיפור משמעותי. כמו כן נקבע שתוכנית זו לא תתאפשר עבור מפעלים בעלי היסטוריית אי-ציות ב-3 השנים האחרונות אשר אינה מאפשרת, לדעת המשרד, קבלת הקלות מסוג זה.
  • ברישוי הסביבתי של המפעל ייקבעו תנאים מפורטים ביחס לתוכנית להפחתה במקור. התנאים יכללו בין היתר: תקופות היערכות, פיילוט, הרצה ופעולה סדירה, לוח זמנים וערכי פליטה לכל שלב וכן אבני דרך.

הערה: אנא שימו לב כי זו הינה טיוטה להערות הציבור והיא פתוחה להערות עד לתאריך 18/12/2020.

ראה נספח:

נספח 1 – טיוטת נוהל להסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי.