Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 17/01/2017
כניסה לתוקף: –
סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור
מקור: הרפורמה ברישוי עסקים

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים על מנת ליעל את הליכי הרישוי ולהקל על בעלי עסקים קיימים וחדשים.
להלן עיקרי הרפורמה:

  1. יצירת מפרט אחיד של תנאים ומסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק.
  2. העלאת הדרישות של רשויות הרישוי המקומיות לאתרי האינטרנט של הרשות על מנת לאפשר למעוניינים בהקמת עסק להכיר את החובות והמגבלות.
  3. החלת תנאים נוספים ברישיון עסק לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון.
  4. הליך רישוי מזורז לעסקים בעלי אופי סיכון נמוך.
  5. הטלת קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 1007 מיום 17.1.16, פורסמה טיוטות המפרטים – פעימה שניה, המפורסמות  להערות הציבור.
הציבור מוזמן להגיב על המפרטים בהתאם להנחיות עד לתאריך 10.4.2017.​

להלן הנושאים של המפרטים שפורסמו:

​​1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה​​​
1.8 חדר מתים למעט בבית –חולים​ ​
​2. דלק ואנרגיה
2.1 א' – גז – מילוי מכלים ומכליות​
​2.1 ​ג'- גז – מכירתו, חלוקתו​ ​
3. חקלאות, בעלי חיים
3.2ז' – הובלת בעלי חיים ​
4. מזון
4.1ג' – מדגרה​ ​
4.6 ו' מזון ומרכיביו ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולת יצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן ​הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום;​​​
4.8- משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה​.
6.מסחר ושונות
6.9א' – רוכלות ומזון
6.9ב' – רוכלות בעסק הטעון רישוי
6.9ג' – רוכלות אחרת
10.תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.7א' – רוכלות ומזון   חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש- הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש.​
10.14א' – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם.
10.14ב' – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות למעט פחחות רכב.
10.14ג' – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: מסגריה
10.14ד' – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצור שלטים
10.14ה'– מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת- אחסונם, מיונם, סחר בהם
10.14ו' – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת-הרכבתם.
10.20 – פלסטיק ומוצריו: ייצור,עיבוד,מחזור.

לצפייה בתכן המפרטים וההנחיות להערות לחץ כאן