Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 21.01.2018
כניסה לתוקף: מידי
סטטוס: בתוקף
מקור: המשרד להגנת הסביבה

חוק אויר נקי – בתאריך 21/01/2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה –  פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר. הפורמט החדש מסייע למפעלים להגיש את הדוח, להבהיר את דרישות המידע ואופן הגשתו. כמו כן, הפורמט החדש מייעל את התהליך וליצור אחידות בדיווח.

בפורמט של חוק אויר נקי דיווח להיתר פליטה מופיעה חלוקה לסעיפים שונים:
(פליטות לאוויר ממקורות מוקדיים, ממקורות בלתי מוקדיים, פליטות בלתי שגרתיות לאוויר, לפידים, ניטור רציף, תחנות כח, פירוט התקדמות בביצוע תוכנית האסדרה, שעות פעילות, פירוט פעילות תחזוקה והשבתות, פירוט חומרי גלם וחומרי עזר, תוצרים ותוצרי לוואי ורשימת אסמכתאות) המרכיבים את הדיווח השנתי.

להלן תמצית של הנחיות עיקריות המופיעות בחוק אויר נקי פורמט הדיווח החדש:

  • חישוב הפליטות לאוויר מבוצע בהתאם להנחיות חישוב הפליטות למפל"ס המפורט באתר המשרד להגנת הסביבה. הדיווח נעשה עבור כל המזהמים הנפלטים מהמפעל לרבות מזהמים שאינם נדרשים בדיווח למפל"ס.
  • גיליון דיווח עבור ניטור רציף מחליף את הצורך בשליחת דוח שנתי נפרד של נתוני ניטור רציף כפי שמופיע בסעיף "דיווח" בהיתר פליטה.

הפורמט המלא מופיע בנספח א'.

יש להגיש דיווח היתר פליטה עבור כל המזהמים הנפלטים מהמפעל לרבות מזהמים שאינם נדרשים בדיווח למפל"ס.
הגשת גיליון דיווח עבור ניטור רציף חוסכת את הצורך בשליחת דוח שנתי נפרד של נתוני ניטור רציף כפי שמופיע בסעיף "דיווח" בהיתר פליטה.

להמשך קריאה  .

לפרטים נוספים צור קשר.