Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 07/03/2017
כניסה לתוקף: –
סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור
מקור: המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות.

בתאריך 07/03/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך ריכוז הנחיות מקצועיות בנוגע להשבתת אתרים החשודים בזיהום קרקע. אתר החשוד בזיהום קרקע הינו אתר שנעשית או נעשתה עליה, בה או בסמוך לה פעילות בחומרים מזהמים כגון דלקים, חומרים מסוכנים, שפכים וכדומה.

טרם קבלת ההחלטה להשבתת אתר חשוד כמזהם יש להכין תכנית לביצוע השבתת המתחם אשר תכלול את הנושאים  בסדר הפעולות הבא:

  • ביצוע סקר היסטורי בהתאם להנחיות המופיעות באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • ביצוע חקירת קרקע בהתאם לתוצאות הסקר ההיסטורי בהתאם לרשימת הנחיות מקצועיות של אגף קרקעות מזוהמות.
  • שאיבת חומרים אשר עלולים להיות בתוך התשתיות (מכלים וצנרות), התת קרקעיות והעיליות.
  • פינוי מכלים וצנרות מהאתר.
  • בתום חקירת הקרקע במתחם יש להגיש תכנית לשיקום הקרקע והחפירה ופינוי של כלל התשתיות התת קרקעיות במתחם בהתאם להנחיות דיגום ערימות ודיגום מוודא.
  • התכנית תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה ובתום השלמת השיקום ניתן יהיה לקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה על תום השיקום.

לקישור למסמך המלא לחץ כאן 

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה –  sigalit_shahar@hazmat.co.il

רוית יניב, מנהלת מחלקת סביבה – ravit_yaniv@hazmat.co.il

ליעד קרואני, מנהל מחלקת EMPל . – liad@hazmat.co.il