Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 12/03/2017
כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה)
סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על מנת ליצור תורה אחודה המשלבת את הדרישות של שלושת הגופים הרגולטורים הנוגעים בדבר. הגופים הם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים.

הנחיות אלו חלות על ניטור שפכי מפעלים המבוצע על ידי יצרן שפכים, לרבות תאגידי מים וביוב. בנוסף,  רשות מקומית ללא תאגיד מים וביוב ומפעלים.

ההנחיות מתייחסות לשני משטרי ניטורים (ניטור בסיסי וניטור משלים).

משטר הניטור הבסיסי מבוסס על כללי תאגידי מים וביוב. הוא חל על כל המפעלים המזרימים שפכים למערכת הביוב. באחריות תאגיד המים להכין תכנית לניטור ובקרה על איכות וכמות השפכים המוזרמים על ידו למט"ש, ביצועה ועדכונה. כמו כן תאגידי מים וביוב יכינו תכנית ניטור למפעלים שהתעורר לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכים חריגים או אסורים.

תוצאות הדיגומים הנערכים במסגרת זאת, מדווחים על ידי המבצע לרשות המים ולמשרד להגנת הסביבה. לפי דרישה, גם למשרד הבריאות.

משטר ניטור משלים נועד להשלים את הניטור המבוצע במסגרת משטר ניטור בסיסי. יודגש כי משטר ניטור משלים יבוצע על ידי המפעלים מכוח דרישה על פי דין ולא יהיה באחריות תאגיד המים. לדוגמא, במסגרת הניטור המשלים, מפעלים ידרשו לבצע דיגומים בנקודות נוספות. בנוסף  ניטור של פרמטרים נוספים ומקורות פליטה נוספים אשר אינם נדגמים ומנוטרים במסגרת המשטר הבסיסי.

תכנית משטר הניטור המשלים תעוגן על ידי המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות. זאת ע"פ הדרישות במסגרת תנאי הרישיון או ההיתר הרלוונטיים לעניין.

לנוגעים בדבר יש לעבור על מסמך ההנחיות בעיון ,

ניתן להעביר התייחסות לטיוטה לכתובת מייל  IWW@sviva.gov.il

לקישור למסמך המלא לחץ כאן