Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 10/07/2016
כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום
סטטוס: בתוקף
מקור: רשות המים

בתאריך ה10/07/2016 פרסמה רשות המים מסמך הנחיות הנוגעות לתוכניות הניטור ולאופן הדיגום בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד-2014. תחולת ההנחיות אלה מיום פרסומן, קרי , יחולו על דיגומים שייערכו עם ולאחר פרסום הנחיות אלו.

להלן תמצית ההנחיות:

  1. תכניות הניטור תוגשנה, ככל הניתן, בסוף השנה הקלנדרית ואלה תתייחסנה לשנתייםהקלנדריות העוקבות.
  2. הקפאת חיובים של שפכים אסורים- כל הודעות החיוב התלויות ועומדות לרבות הודעות חיוב עתידיות של דטרגנטים נוניונים ואניונים יוקפאו עד להודעה חדשה. עבור הודעות חיוב אלה מפעל לא יחויב בעד הפרשי ריבית והצמדה.
  3. חיובים בגין ערך הגבה pH נמוך (חומצי)- תאגיד המים/מועצה אזורית לא תחייב מפעל שערך ההגבה של השפכים שלו נמוך מ 6.0 אך לא נמוך מ5.0 בתנאי שהצנרת בנקודת החיבור של המפעל  למערכת הביוב עשויה חומרים עמידים המתאימים לערכי הגבה בטווחים אלו. בנוסף, יש לעמוד בתנאי כי ערך ה pH של השפכים המוזרמים מהמפעל יחד עם השפכים הזורמים בצנרת הביוב העירונית אינו נמוך מ – 6.
  4. חיובים בגין ערך הגבה pH גבוה (בסיסי)- תאגיד המים/מועצה אזורית לא תחייב מפעל שערך הגבה של השפכים שלו גבוה מ10.0 בהזרמה למערכת הביוב במידה והמפעל עומד בכל התנאים הבאים:
  • בנקודת החיבור של המפעל למערכת הביוב ערך ההגבה של השפכים לא יעלה על 10.5.
  • השפכים המוזרמים מהמפעל יחד עם השפכים הזורמים בצנרת הביוב העירונית לא יעלה על 10.0 בסמוך למקום יציאתם מהמפעל.
  • כמות השפכים המוזרמת לביוב העירוני קטנה מ10 מ"ק ליממה.
  1. דיגום מפריד שומנים ומפרידי שמן/דלק ממים – במקרים בהם לא ניתן לדגום את תא הדיגום הייעודי של מפריד השמן או מפריד השומנים, יש לבצע הזרמה מתונה במשך כ- 5 דקות של  כ -10 ליטר מים לצנרת השפכים במפעל המוזרמת למפריד השמנים. הדיגום יבוצע בנוכחות נציג תאגיד המים/מועצה אזורית.
  2. הפרמטריםMTBE, BTEX, SVOC,VOC's יוסרו מתוכנית הניטור.
  3. מפעלים המזרימים למערכת הביוב שפכים סניטרים בלבד יוצאו ולא יכללו בתכנית הניטור.

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה  sigalit_shahar@hazmat.co.il

רוית יניב, מנהלת מחלקת סביבה  ravit_yaniv@hazmat.co.il