Print Friendly, PDF & Email

 

תאריך פרסום: 20/12/2016
כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום
סטטוס: בתוקף
מקורהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41

 

בהמשך להחלטת ממשלה הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית.

קיימים תנאי סף שיש לעמוד בהם לצורך דיון בבקשה לקבלת סיוע , להלן חלק מתנאי הסף:

  1. הפרויקט מבוצע באחד ממגזרי הפעילות המוגדרים בנספח 1.
  2. מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל
  3. מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית.
  4. היקף מחזור מכירות.
  5. חישוב ההפחתה בפליטות בהתאם למוגדר בטופס בקשה לסיוע בנספח 2.

תנאי סף נוספים ומפורטים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.41 בסעיף 5.

המעוניינים בהגשת בקשה לסיוע יגישו את הבקשה על גבי טופס הבקשה (נספח 2 ), לרבות המסמכים הנדרשים על פי סעיף 7.1.2 להוראת מנכ"ל 4.41  . המסמכים ישלחו דרך כתובת המייל Reducing.Emissions@economy.gov.il

בנוסף  יש  להגיש את הבקשה (ע"ג טופס הבקשה) כשהיא מודפסת וחתומה בצירוף המסמכים והנספחים המלאים   ל"תיבת הקצאה תחרותית מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית – מרכז ההשקעות" (קומה 2), רחוב בנק ישראל 5, ירושלים.

התאריך הקובע לקליטת הבקשה הינו התאריך בו התקבלו כלל המסמכים הנדרשים לבקשה בהגשה ידנית.

המועד האחרון להגשת בקשות: 3.4.17 עד לשעה 14:00. בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תטופל.

כל הבקשות יובאו לדיון בפני וועדה (חברי הועדה כמפורט בסעיף 6 בהוראת מנכ"ל). הודעות בדבר דחייה או אישור של הבקשה ישלחו למבקשי הסיוע.

כמו כן ניתן לשלוח שאלות למרכז ההשקעות לדוא"ל בלבד בכתובת: Reducing.Emissions@economy.gov.il, וזאת לא יאוחר מיום 23/2/17 בשעה 16:00 בלבד. לגבי כל שאלה יש לצרף את הסעיף בהוראת המנכ"ל או בנספחים.
התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה=> מרכז ההשקעות => "מה חדש" ביום  16.3.17  עד השעה 17:00.

ניתן לעיין בפירוט בהוראת המנכ"ל והנספחים הנלווים באתר משרד הכלכלה והתעשייה:

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה  sigalit_shahar@hazmat.co.il

רוית יניב, מנהלת מחלקת סביבה  ravit_yaniv@hazmat.co.il