Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: ינואר 2018
כניסה לתוקף: מידי
סטטוס: בתוקף
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בינואר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת תורה אחודה של המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים, ולהנחות כיצד יש לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות. ההנחיות מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת הדגימות וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזות, ניתוח התוצאות ודיווחן.

להלן תמצית של הנחיות עיקריות עבור ניטור שפכי תעשייה:

 • הנחיות ניטור שפכי תעשייה מבדילות בין ניטור הנעשה ע"י יצרן שפכים (מועצה מקומית, איגוד ערים וכו') במסגרת יישום תוכנית ניטור מאושרת- ניטור בסיסי, לבין ניטור הנערך ע"י מפעל במסגרת תנאי רישיון או היתר- ניטור משלים.
 • הנחיות ניטור שפכי תעשייה מכוונות לכך שהניטור המשלים יכלול רק דיגומים נוספים על אלו שבניטור הבסיסי, הנדרשים לשם השלמת הבקרה והפיקוח.
 • עובדי המשרד להגנת הסביבה ועובדי משרד הבריאות יוכלו להעביר מידע חיוני הנוגע לשפכי המפעלים הנמצא בידם ליצרן השפכים לגבי מפעלים בתחומו בהתאם לשיקול דעתם ובכפוף להוראות חוק חופש המידע- 1998.
 • על המפעל לדאוג שנקודת הדיגום תהיה מתויגת, משולטת, מתועדת ומונגשת בצורה מיטבית. במקרה בו נקודת הדיגום נמצאת מחוץ לשטח המפעל האחריות לסמן את נקודת הגידום היא של יצרן השפכים ולא של המפעל.
 • בעת ביצוע דיגום לפרמטרים יש לדאוג לדגום את המים המסופקים (מי הרקע) למפעל הנדגם. דיגום מי הרקע יבוצע ביום הדיגום בכניסה למפעל או בנקודה אחרת המייצגת את איכות המים המסופקים למפעל.
 • תוכנית ניטור בסיסית תציין בבירור את אופן הדיגום, דיגום חטף או מורכב. במקרה של דיגום מורכב יש לציין האם מבוצע לפי ספיקה או זמן ולכמה זמן.
 • הפרמטרים המנוטרים בניטור הבסיסי יקבעו בהתאם לכללי שפכי מפעלים. מפעל או יצרן שפכים (מועצה מקומית, איגוד ערים וכו') יכול לבקש להוסיף או לגרוע פרמטרים למפעל מסוים בצירוף נימוק לגבי כל פרמטר במכתב נלווה לתוכנית ניטור טרם אישורה. ממונה סביבה רשאי להוסיף פרמטרים כאשור במסגרת אישורו לתכנית בכפוף להוראת כללי שפכי מפעלם.
 • דיגום יבוצע בשעות פעילות המפעל או בעת הזרמת שפכים מהמפעל למערכת הביוב. מועד ביצוע הדיגום יהיה ככל הניתן בהתאם למשטר הפעילות המאפיין את המפעל, על מנת שהדיגום יהיה מאפיין את כלל שפכי המפעל.
 • מתן הקלה בתדירות הדיגום במסגרת בקשת מפעל, יצרן שפכים או תאגיד מים וביוב תישקל במידה והמפעל פועל בצורה נאותה, למפעל אין חריגות בשפכים, שפכי המפעל פריקים ביולוגית ואינם רעילים או שארתיים, ספקית שפכי המפעל ועומס המזהמים ממנו קטנים, ומהווים אחוז זניח מהספיקה והעומס הנתרמים למכון הטיהור אליו הם מוזרמים.
 • תוכנית ניטור משלימה תבוצע על ידי המפעלים מכוח דרישה על פי דין, ולא יהיה באחריות יצרן השפכים (מועצה מקומית, איגוד ערים וכו'). כללי התעריפים לא יחולו בעניין זה על המפעלים.
 • תוכנית ניטור משלימה תקבע עבור מפעלים שבהם מתרחשת פעילות המנויה בתוספת לתזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, מפעלים המזרימים שפכים בהזרמה ישירה למקור מים כהגדרתו בחוק המים, לים או לבריכות אידוי או אגירה. מפעלים שההשפעה האפשרית של שפכיהם על בריאות הציבור היא משמעותית, לפי שיקול דעתו של ממונה בריאות.
 • תוכנית ניטור משלימה תקבע במקרים הבאים:
  – כאשר יש צורך בבקרה על איכויות זרמי שפכים לפני ערבובם עם זרמים אחרים, יקבע דיגום בנקודות דיגום נוספות.
  – במקרה שיש צורך בניטור פרמטרים נוספים שאינם מוסדרים בכללי שפכי מפעלים.
  –  דיגום מקורות פליטה נוספים שאינם נדגמים לפי כללי שפכי מפעלים.
  – עבור מפעלים שאיכות שפכיהם בעלת השפעה משמעותית על המט"ש העירוני יוספו מועדי דיגום על הקבוע בתוכנית הניטור הבסיסית.
 • במסגרת תוכנית הניטור המשלימה, המפעל יידרש להגיש מעת לעת תכנון תקופתי בנוגע למועדי הדיגום הצפויים, לדווח על תוצאות הדיגום ולנתח את תוצאותיו.
 • ביצוע הדגימות תיעשה על ידי דוגם מוסמך תוך כדי הקפדה על נהלי הבטיחות ובהתאם להנחיות המפורטות.
 • דיווח על הזרמת שפכים אסורים בהזרמה יועברו למט"ש הקולט את השפכים, לספק מי הקולחין, לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה מיד לאחר קבלת המידע.

  ניתן לפנות אל המומחות בתחום:

סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה  sigalit_shahar@hazmat.co.il

ג'נה בורוק , מנהלת מחלקת EHS   יjana@hazmat.co.il