Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: דצמבר 2018
כניסה לתוקף: מידי
סטטוס: בתוקף 
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בדצמבר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון למסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה. מטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת "תורה אחודה" של המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים.  במסמך מנחים כיצד יש לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות.
ההנחיות מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת הדגימות וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזות, ניתוח התוצאות ודיווחן.
כמו כן, פורסמה טיוטה להערות הציבור "הנחיות להגשת תוכנית ניטור בסיסית לאישור ממונה סביבה". טיוטה זו הינה תוספת למסמך ההנחיות. מטרתה לתת הוראות ודגשים מקצועיים לאופן ההכנה וההגשה של תכניות ניטור המוגשות לאישור ממונה סביבה.

להלן עיקרי העדכון להנחיות ניטור שפכי תעשייה:

  • בטבלה מס' 1- "פרטים נדרשים בתוכנית ניטור בסיסית המוגשת לאישור על-ידי יצרן שפכים" נוספה התייחסות לנושא נקודת הדיגום. יש להגיש למשרד להגנ"ס ומפעל את ציון נקודת הדיגום וצילומה על פי דרישה.
  • בסעיף 4 – "אופן הדיגום", בעבר הייתה הגבלת זמן של 3-5 דק' עבור הזרמה מתונה של מי רשת לצנרת השפכים במפעל המוזרמת למפריד שמנים ואילו היום אין הגבלת זמן.
  • בסעיף 4.5- "דיגום חטף", בדיגום ידני, יש לבצע את הדיגום באמצעות כלי נטילת דגימה בנפח של עד כרבע מנפח הדגימה הנדרש להעברה למעבדה .
  • נספח 1 – "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" מפרט כיצד לתעד את הדיגום. נוסף כי התיעוד יתבצע בטופס שאינו דיגיטלי וכי תיעוד דיגיטלי יתבצע בהתאם לתנאים הבינלאומיים המקובלים. כמו כן בכפוף לאישור ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה.
  • נספח 2 – "  דרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה".  בנספח זה מפורטות הדרישות כיצד לבצע דיגומים וכניסתו לתוקף יהיה מיום 01/06/2019.

לקישור למסמך 1 – לחץ כאן

לקישור למסמך 2 – לחץ כאן