Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 22.10.2018
כניסה לתוקף: 12.11.2018
סטטוס: בתוקף 
מקור: משרד העבודה והרווחה

באוקטובר 2018 פרסם משרד העבודה והרווחה מסמך הנחיות. מסמך זה כולל הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות במקום העבודה. מטרת מסמך זה היא לתת הנחיות למפקח העבודה מתי יש להשתמש בצו המורה על הפסקת ביצוע עבודות במקום העבודה. זאת תוך תשומת לב למגוון כלי האכיפה המנהליים הקיימים ברשותו. צו זה אינו גורע מסמכויות פיקוח ואכיפה נוספות הנתונות למינהל.
המסמך מתאר באיזה מקרה על מפקח העבודה לעצור את הפעילות במקום (באמצעות צו בטיחות). כמו כן ,  מנחה אותו כיצד לעשות זאת ואיך להנחות את מקום העבודה מהם הליקויים אשר בגינם נאסרה הפעילות. הטלת צו הבטיחות המורה על הפסקת העבודה במקום העבודה תתרחש במצב בו בוצע ביקור של מפקח העבודה וכי הוא מצא ליקויי בטיחות במקום. הליקויים מפורטים בנספח 1 או ליקויים המסכנים את בריאותם ובטיחותם של העובדים במקום והסכנה היא תכופה.

להלן מספר דוגמאות של ליקויים מתוך נספח 1:

  • באתר בנייה בו מבוצעות עבודות בנייה/בנייה הנדסית ולא מונה בו מנהל עבודה. או שמפקח העבודה האזורי הודיע שאינו מקבל את מינוי מנהל העבודה. או במקרה שמנהל העבודה הושעה מתפקידו. או נפסל על-ידי מפקח העבודה הראשי.
  • באתר בו קיים עגורן צריח ובדיקתו התקופתית פגה/אינה בתוקף או שלא נבדק כלל.
  • באתר מתבצעות עבודות בנייה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל בהתאם לתקנה 164 של תקנות הבטיחות (עבודות בנייה). כמו כן שהן לא ניתנות לתיקון בזמן ביקור המפקח.

פעולות אותן צריך לבצע מפקח העבודה על-מנת להטיל את הצו:

  • תיעוד העבודה/ התהליך בתצלומים ובכתב.
  • בירור מי האחראים:  באתר בנייה – מנהל עבודה/ מנהל פרויקט/ מבצע הבנייה/ פרטי בעל היתר הבנייה. במקום עבודה שאינו אתר בנייה – תופש המפעל/ בעל העסק/ מנכ"ל וכו'.
  • אם המפקח הוסמך על-ידי מפקח העבודה הראשי הוא יהיה רשאי לתת את הצו בעצמו. במידה ואינו הוסמך, עליו לפנות לממונה עליו בכתב ובקשר טלפוני כדי לקדם את הטיפול. הגורם המוסמך יטיל את הצו על המקום.

הצו יוטל במקום והוא ייכתב ויימסר ידנית לאחראי במקום העבודה. בנוסף יודבק במקום גלוי, בצו יפורטו הליקויים אשר בגינם הוא נמסר. על האחראי במקום העבודה לחתום על הצו, במידה ולא יחתום ייכתב על הצו כי סירב לחתום. על אף הסכנה, טרם החלטה על הוצאת הצו, מפקח העבודה יציג ממצאים לנציג מטעם מקום העבודה. כמו כן,  יעדכן אותו כי הוא שוקל הוצאת הצו. במידה ויהיה לנציג מה לומר בתגובה הדברים יתועדו גם הם בכתב. רק לאחר ששמע מפקח העבודה את עמדת הנציג יקבל החלטה סופית על הטלת הצו. במצב שבו לא נמצא נציג מטעם מקום העבודה בעת ביקור המפקח, יוטל הצו במקום.  על הצו תופיע הודעה שניתנת זכות טיעון למקום העבודה.

צו הבטיחות יבוטל לאחר קיום התנאים הבאים:

  • תינתן הודעה בכתב ממקום העבודה כי בוצעו הדרישות המפורטות בצו. זאת תוך צירוף האישורים הנלווים.
  • מפקח העבודה יבצע ביקור תוך 2 ימי עבודה ויבחן האם טופלו הליקויים, אלא אם כן האישורים סיפקו לו תשובה.
  • תשלח הודעה על ביטול הצו.

מפעל שייתפס כי עובר על צו הבטיחות צפוי להטלת עיצום כספי. בנוסף צפוי לקבל התראה מנהלית או לצורך העברה להליך פלילי בהתאם לנוהל ניתוב.
יש לעיין במסמך המלא ובנספח 1 המתאר את כל הליקויים אשר בגינם יש להטיל צו בטיחות המורה על הפסקת העבודה.