Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: דצמבר 2018
כניסה לתוקף: 10.06.2019
סטטוס: בתוקף החל מ- 10.06.2019
מקור: משרד המשפטים

בדצמבר 2018 פורסם עדכון לתקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר אנרגיה לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) משנת התשנ"ג – 1993 . התקנות מרחיבות את החובה לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה ובשונה מהעבר הן עשויות לחייב בביצוע הסקר גופים רבים אשר לא נדרשו עד כה לבצע סקר כזה .

  • להלן עיקרי התקנות המעודכנות:
    עדכון הגדרת צרכן אנרגיה – "צרכן אנרגיה" נחשב כזה כאשר סך צריכת האנרגיה השנתית הכוללת שלו בכל חצריו עולה על 1,250 טון שווה ערך נפט בדלקים או בחשמל (בחישוב צריכת החשמל לפי 210 גרם שווה ערך נפט לקוט"ש). לעומת זאת, בתקנות הקודמות ההגדרה הייתה עבור מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו הייתה לפחות 2,000 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל (כאשר חישוב צריכת החשמל חושבה לפי 260 גרם מזוט לקוט"ש).
  • שינוי המועדים להגשת התוכנית לביצוע סקר אנרגיה – בתקנות החדשות המועד להגשת תוכנית סקר חדשה הינו 4.5 שנים מיום אישור הסקר שקדם לו בניגוד לתקנות הקודמת שם ניתן היה להגיש תוכנית לאחר 5 שנים.
    כמו כן, ניתנה גם הארכה בזמנים ל- 6 שנים מיום אישור הסקר הקודם לצרכנים המחזיקים בהתעדה לתקן ISO 50001 וזאת בתנאי כי הגישו אישור על התקן במהלך השלוש שנים שקדמו למועד שבו חלה החובה להגיש תוכנית סקר חדשה.
    • נוספה התייחסות ל"גוף מבוקר" ו"גוף נתמך" אשר לא הופיעה בתקנות הקודמות. משמעות התייחסות זו היא כי על גופים אלו חלה החובה לכלול בסקר האנרגיה המלצות בעלות כדאיות כלכלית לשמירה על אנרגיה, ולאחר אישור הסקר על המפעל לדאוג ליישום ההמלצות תוך שלוש שנים מיום אישור הסקר.
    לקישור לתקנות לחץ כאן .