Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 22.10.2018
כניסה לתוקף: 15/12/2018
סטטוס: בתוקף החל מ- 15/12/2018
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 22.10.2018 פרסם אגף איכות אוויר ושינוי אקלים עדכון הנחיות. הנחיות אלה הן לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה. במסמך מתואר כיצד יש לדווח על תוצאות דיגומי הארובה.  אותם המפעל נדרש בביצועם כחלק ממסגרת נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה.

להלן תמצית עיקרי ההנחיות לדיווח:
החל מתאריך 15.12.2018 יש להגיש למשרד להגנ"ס דיווח דיגום ארובות הכולל שלושה קבצים במייל  הכולל:

  • קובץ אקסל עם נתוני דיגום הארובה כפי שנשלח בעבר.
  • קובץ PDF אשר יפורסם לציבור באתר של המשרד להגנ"ס בדיוק כפי שנשלח למשרד. קובץ זה יכלול את דו"ח דיגום הארובה.  נספח ה' שכולל את חלקים 1-12 ועד בכלל.
    קובץ זה לא יכלול מידע סודי מסחרי של המפעל היות והוא יפורסם בדיוק כמו שנשלח.
  • קובץ PDF אשר ישמר במשרד להגנ"ס ולא יפורסם לציבור. קובץ זה יכלול את דו"ח דיגום הארובה.  נספחים ו-ח, קובץ זה יכלול מידע סודי מסחרי של המפעל. הוא יישאר שמור במשרד.

השוני משיטת הדיווח הקודמת:
עד היום מפעלים הגישו למשרד להגנ"ס שני קבצים.  קובץ אקסל עם נתוני דיגום הארובה וקובץ PDF של דו"ח דיגום הארובה המלא. כאשר המשרד היה מקבל את הקבצים הוא היה עובר על קובץ ה-PDF ומבצע על גבו השחרות של מידע סודי מסחרי. רק לאחר מכן מפרסם את הדו"ח באתר שלו יחד עם המידע המושחר. כיום, עם שיטת הדיווח החדשה, המשרד לא יבצע השחרות על הקובץ לפרסום לציבור. הקובץ יעלה לאתר בדיוק כפי שישלח על ידי המפעל. את הקובץ עם החלק של המידע הסודי המסחרי שהמפעל ישלח, המשרד לא יפרסם כלל והוא יישמר פנימי במשרד להגנ"ס.

לעיון במסמך המלא לחץ כאן