Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 18.1.2016
כניסה לתוקף: –
סטטוס: לידיעה
מקור: מאמר מאתר INFOSPOT

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ציין לאחרונה בדיון בכנסת בנושא פליטות לאוויר, בדגש על התעשייה, כי יבחנו בעתיד הוספה של היטל כספי על חריגה מפליטות מותרות של מזהמים לאוויר.

עפ"י חוק אוויר נקי יש למשרד להגנת הסביבה סמכות לקבוע היטלי פליטה של מזהמים לאוויר. נראה כי עד כה המשרד להגנת הסביבה לא השתמש בסמכות זו.

בדיון שהתקיים בכנסת, נשאלו נציגי המשרד להגנת הסביבה על נושא זה. הם הסבירו כי הוא כנראה ייבחן לאחר השלמת היתרי הפליטה לאוויר.

קישור למאמר

ההשפעות המידיות על המפעלים הינן:
חריגה מערכי פליטה בניטור עלולה לגרור עלות כספית לא מבוטלת מהעסק. כמו כן בעסקים בהם קיימת התייחסות להפרשות כספיות לעניין חריגות מערכי סביבה, מומלץ לקחת בחשבון היטל זה.

חברת הזמט מציעה את שירותיה בתחומים הבאים:
הכנת סקרי פליטות.
הכנת בקשות להיתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי.
ביצוע סקרי איכות אוויר.
בחינת מערכות נדרשות בהתאם ל- BAT לפי סוג התעשייה.
הגדרות הדירקטיבה האירופאית (BREF).

ניתן לפנות אלינו