Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: דצמבר 2018
כניסה לתוקף: מידי
סטטוס: בתוקף 
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בדצמבר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון עבור הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה. הוראות אלה מפרטות את שיטת החישוב המיטבית. על-פי השיטה נדרשים מפעלים לחשב את כמות המזהמים והפסולת עליהם הם מחויבים בדיווח.

להלן תקציר העדכון במסמך הוראות לקביעת שיטות חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה:

  • בסעיף חישוב פליטות והעברות לשפכים מנתוני דיגום (סעיף 7.1.4) ניתן הסבר כיצד לחשב את החומרים הבאים: אמוניה (כ-NH3), תחמוצות חנקן (כחנקן דו-חמצני), פנולים (כפחמן כללי) ופחמן אורגני כללי (מתוך COD) מתוך אנליזות המעבדה.
  • בסעיף כימות פליטות בלתי שגרתיות (סעיף 7.7) נוספה התייחסות להערכה הנדסית. הערכה הנדסית אפשרית לחישוב כמות פליטה בתקלה בעקבות מתקן טיפול שהפסיק לתפקד. ניתן להעריך את יעילות מתקן הטיפול ולהוסיף לכמות הפליטה השגרתית מאותו מקור את הכמות שלא טופלה בעקבות התקלה במתקן הטיפול.
  • בטבלה מספר 8 מקדמי המרת יחידות ל-TOE התווספו מקדמי המרה עבור דלק מסוג ביוגז.
  • עודכנו שלושה מחשבונים והם:
  • מחשבון פליטות מניקוי מכליות.
  • מחשבון פליטות אוויר משריפת פסולת.
  • מחשבון פליטות לאוויר מייצור אספלט.

למסמך המלא לחץ כאן