תעשיה וסביבה | הנדסה וניהול סיכונים | בטיחות אש ומניעת דליקות | תחיקה ומדיניות

כתבות ומאמרים 

הברומטר

הזמט עם אצבע על הדופק: עדכוני חקיקה, מגמות ומאמרים בנושאי EHS.  השירות ניתן בחינם – הרשמו לקבלת עדכונים בדוא"ל

מועד דיווח אחרון למדווחי מרשם פליטות וההעברות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2014

  תאריך פרסום: – כניסה לתוקף: – סטטוס:  – מקור: משרד המשפטים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: –   ב- 31.3.2015 יחול מועד הדיווח האחרון על שנת 2014 לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב – 2012. העדכונים שחלו מהדיווח האחרון (לשנת 2013) הינם: מתכונת הדיווח עודכנה ותוקנו בה ההוראות הנוגעות לצירוף תצהיר לדיווח השנתי. עיקר […]

כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד – 2014

  תאריך פרסום:  05/11/2014 כניסה לתוקף:  06/11/2014 (סעיפים 3-5, 11, 13 – 07/12/2014) סטטוס:  בתוקף מקור: משרד המשפטים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: –   בתאריך 5.11.14 פורסמו ברשומות כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד – 2014.   כללים אלו מגדירים את סמכויות תאגידי המים והביוב לדרוש ממפעלים ומבעלי מקרקעין לנקוט בפעולות לצורך טיפול תקין בשפכים המוזרמים על ידם […]

פרסום להערות הציבור – עדכון הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית

  תאריך פרסום:  16/11/2014 כניסה לתוקף:  – סטטוס:   טיוטה להערות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב – 2012   המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות ציבור טיוטת תיקון הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית. הוראות אלה מפרטות את שיטת החישוב המיטבית על פיה נדרש בעל מפעל לחשב את כמות החומרים […]

מסמך הבהרה בנושא חריגים למדידת מרחק הפרדה מגבול המגרש

  תאריך פרסום:  08/2014 כניסה לתוקף:  – סטטוס:   מסמך הבהרות מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: –   באוגוסט 2014 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך העוסק במקרים בהם נמצא כי לא ניתן להקטין את מרחק ההפרדה באמצעים פסיביים, ומציג דרך פעולה באחד משני חריגים. מסמך זה הינו מחייב ויש לעבוד ע"פ הנחיותיו. החריגים הינם: חריג "השטח הנקי" – כאשר […]

מסמך הבהרה לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום:  23/09/2014 כניסה לתוקף:  – סטטוס:   מסמך הבהרות מקור: רשות המים – הלשכה המשפטית חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: –   ב- 23/9/14 פורסם מסמך הבהרות לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014 ע"י הלשכה המשפטית של רשות המים. תזכורת: ב- 1 ביולי 2014 נכנסו לתוקף כללים אלו, אשר החליפו את כללי תאגידי מים וביוב (שפכי […]

הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה ולהגשת מידע נוסף לצורך אסדרה סביבתית משולבת, גרסה 4

תאריך פרסום:  09/2014 כניסה לתוקף:  09/2014 סטטוס:   בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: מהדורות ספטמבר 2013   בספטמבר 2014 פורסמו הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה (גרסה 4) ולהגשת מידע נוסף לצורך אסדרה סביבתית משולבת.   הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע – 2010, מהדורה 4 – ספטמבר 2014 […]

טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד 2014

תאריך פרסום:  17/07/2014 כניסה לתוקף:  90 ימים מיום הפרסום ברשומות סטטוס:   טיוטה להערות הציבור מקור: רשות המים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: —   בתאריך 17.7.14 פרסמה רשות המים את טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד – 2014 לשמיעת עמדות הציבור.   טיוטה זו מהווה אוסף של כללים חדשים בתחום השפכים, המגדירים את סמכויות תאגידי המים והביוב […]

הברומטר: תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום:  17/07/2014 כניסה לתוקף:  17/09/2014 סטטוס:   לא בתוקף מקור: משרד המשפטים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951 ב- 17/07/14 פורסמו ע"י משרד המשפטים תקנות התגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומריםמסוכנים),התשע"ד – 2014, הנמצאות תחת חוק התגוננות האזרחית, התשי"א – 1951. התקנות קובעות כיצד יוגנו חומרים מסוכנים על ידי מפעלים, או מחזיקים […]