Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: יוני 2020
כניסה לתוקף: החל מיוני 2020 נכנס לתוקף וחובת עדכון סופית עד יוני 2023
סטטוס: בתוקף 
מקור: משרד הפנים

בחודש יוני 2020 פרסם משרד הפנים עדכון לחוזר מנכ"ל של התבנית לתיק מפעל. בתבנית החדשה עודכנו ונוספו מספר נושאים, כמו כן, עודכנה גם התבנית וראשי הפרקים .

להלן תמצית עיקרי התוספות ו העדכונים בתבנית החדשה :

  • מדיניות מרחקי הפרדה – נוסף לתיק המפעל נושא מדיניות מרחקי הפרדה לרצפטורים ציבורים בהיבט של ביצוע תרחישים נוספים . עד כה ברצפטורים הציבוריים פורטו רק שכני המפעל, כעת יש לעדכן רצפטורים ציבוריים אשר נכנסים ברדיוס הסיכון המ ירבי בעת התרחשות אירוע חומרים מסוכנים במפעל אשר עלול להשפיע עליה ם. זאת על פי חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים" מאי 2020
  • פיקוד העורף – יש להוסיף לתיק "צו נצור" פירוט מוכנות העסק לעמידה בדרישות הצו וכדומה .
  • רעידות אדמה – יש להוסיף מסמך הנחיות להיערכות לתרחיש אירוע חומרים מסוכנים שמקורו ברעידת אדמה.
  • ישנן דרישות להרחבת המידע בנושאים שונים – טבלאות ומלל מפורט יותר, הוספת תרשימים וסימון מיקומים רבים שלא סומנו עד כה בתיק המפעל .
  • סדר הסעיפים והכותרות שונה גם – יש לערוך תבנית חדשה עם ראשי פרקים ותוכן עניינים חדש בהתאם להערות ולשינויים בתבנית החדשה שפורסמה .
  • ראה נספח : נספח 1 – חוזר מנכ"ל 08/202

השפעות עתידיות הצפויות מחלות תקנה זו על רפאל : עדכון תיק המפעל לפי התבנית החדשה נכנס לתוקף החל מיוני 2020 , המפעלים קיבלו זמן של עד שלוש שנים לביצוע העדכון והחל מיוני 2023 עדכון לפי התבנית החדשה תהיה חובה על כלל המפעלים. לכן, כדאי לרפאל להיערך לעדכון מבעוד מועד .