Print Friendly, PDF & Email

CFD סימולציה: תכנון בטיחות אש ומילוט באמצעות סימולציית מחשב

אחד האתגרים המובילים היום בבטיחות של אוכלוסייה הוא היכולת להעריך במדויק ככל האפשר מהי האפקטיביות של אמצעי ההגנה שאנו מספקים כחלק מתכנון הבטיחות הכולל: במבנים, מוסדות, בניינים ואולמות, ובפרט במקומות רגישים כדוגמת חניונים, מנהרות, מרתפים, אטריום, וגלריות.

ההגנה על השוהים במקום עוסקת בשני היבטים מרכזיים: א) הגנה בפני חשיפה לעשן ואש במקרים של שריפה בבניין ומילוט מהבניין למקום בטוח; ב) מילוט יכול להיות רלוונטי גם במקרים שאינם כרוכים בשריפה בבניין.
לצורך זה נדרשת סימולציה טובה ומהימנה של התפתחות תנאי השריפה ובהתאם סימולציה של אפשרויות המילוט של השוהים במבנה. בזה בדיוק מחלקת סימולציה שלנו מצטיינת ומובילה.

CFD – Computerized fluid dynamics היא שיטת חישוב נומרית שמאפשרת סימולציה מדוייקת ככל הניתן להתנהגות של אדים, אירוסול וחלקיקים מרחפים לרבות עשן, תוצרי שריפה, פיח ולמעשה כל חומר וכימיקל שאפשר לחשוב עליו. סימולציית CFD טובה מאפשרת תכנון יעיל ואפקטיבי של מערכות מילוט ושל מערכות אוורור ומערכות סילוק עשן. הסימולציה מאפשרת גם להעריך השפעות של אירוע שריפה בנקודה אחת על התפחות אירוע בנקודה סמוכה (אפקט דומינו).

אנחנו מבצעים סימולציות שריפה וחישובי CFD במנהרות, חניונים, אטריום, לאחסון כימיקלים בתוך מבנה, אחסון חומרים מסוכנים באזור בנוי, שריפות בשטח גדול (שריפות יער למשל). כמו כן אנו משתמשים ב CFD לשחזור אירועי שריפה במבנים, במתקני תעשיה ועוד.

גם הרשויות בישראל מכירות בערך ובנחיצות של CFD לתכנון בטיחות אש. השימוש ב CFD נדרש היום במנהרות, חניונים, אולמות ואטריום. אולם מעבר לכך, ב CFD מאשפר לפתור קונפליקטים ובעיות במקרים מיוחדים שבהם יתכן סיכון חריג או תנאי עבודה חריגים שמחייבים שימוש בכלי כמו CFD לתכנון של אמצעי הגנה אפקטיביים.

להלן סימולציה של התפשטות עשן באודיטוריום (או בית קולנוע) במהלך שריפה מקרית באזור הבמה. בסימולציה ניתן לראות חתך ראות באולם (כחול ראות אפסית, אדום ראות טובה).

לפרטים נוספים, צרו קשר.