Project Description

נאותות סביבתית  due diligence – חברת השקעות ברכישה של חברה פרטית הכוללת אתרים רבים בארץ

במסגרת הליך רכישה של חברה פרטית על ידי חברת השקעות הוחלט לבצע בדיקת נאותות סביבתית (באנגלית: Due Diligence) לחברה הנרכשת.

מטרת הפרויקט הייתה להציג תמונה מלאה ככל האפשר על עמידת החברה הפרטית בהוראות כל דין בנושאים סביבתיים ולאפשר למשקיעים הפוטנציאליים לקבל החלטה מושכלת בנוגע להשקעתם ובין היתר – יצירת הגנה מפני תביעות משפטיות. לצורך כך העבודה נעשתה בליווי משרד עו"ד סביבתי. לצורך ביצוע הפרויקט העמדנו צוות של מהנדסי כימיה שעבדו סביב השעון בסיכום כלל החוקים והתקנות הסביבתיים החלים על החברה הפרטית. סקירת מסמכים, רישיונות וסקרים, ראיונות עם מנהלים בחברה, כמו כן ביצענו מבדקי שטח סביבתיים באתרי החברה וזיהוי ליקויים ופערים סביבתיים ביחס לחוקים ותקנות סביבתיים וכן ביחס למקובל בארץ בנושאי סביבה.

לאחר מכן ניתחנו את תוצאות הסקר ודירגנו לשלוש רמות:

H – פערים הדורשים השקעה כספית גבוהה, מהווים חריגה משמעותית מדרישות החוק ו/או נדרשים לצורך קבלת רישיונות ו/או היתרים סביבתיים.

M – פערים הדורשים השקעה כספית בינונית ו/או עלולים להוות גורם המקשה על קבלת רישיונות כדין.

L – פערים שמקובל לבצע עבורם פעולות מתקנות אך לא צפויה להם השפעה על קבלת רישיונות והיתרים.

בשלב הבא הכנו תוכנית פעולות מתקנות בנושאי סביבה לפי קטגוריות של:

  • שינויים טכניים הנדסיים נדרשים: אפיון ורכישת אמצעי הפחתה לצמצום היבטי איכות הסביבה. למשל התקנת מערכות טיפול בפליטת מזהמים לאוויר, שדרוג מערכות ניקוז והפרדת שפכים ממי נגר, התקנת מערכות אצירה. ביצוע פעולות של אחזקה מונעת לכלל מתקני החברה להם עלולה להיות השפעה סביבתית שלילית או סכנה בטיחותית וגיהותית.
  • שינויים פרסנוליים – ארגוניים נדרשים: שדרוג המערך הארגוני העוסק בהיבטי איכות הסביבה ובטיחות וגיהות במפעלים השונים. קביעת סמכויות ואחריות בהלימה עם דרישות החוק.
  • שינויים נוהליים נדרשים: בדיקת מערכת הנהלים הכללית של  חברות הקבוצה בנושאי איכות הסביבה, בטיחות וגיהות, הוספה ועדכון של נהלי אב ברמת הארגון כולו. הקמת מערכת אכיפה פנימית לעמידה בדרישות החוק וכן בנהלי החברה, הכנת הוראות עבודה בכל מפעל ואתר וכו'.
  • הטמעת תרבות ארגונית המעמידה את הבטיחות ואיכות הסביבה כחלק משולב בפעילות המפעלים השוטפת.

בשלב האחרון נתנו הערכות מחיר ליישום הפערים סביבתיים שנמצאו ודרישות רגולטוריות שנמצא כי אינן מבוצעות בחברה.

לאורך שלבי התהליך היה קשר רציף ביננו לבין משרד עו"ד של חברת ההשקעות. הקפדנו על שקיפות מלאה בשלבי העבודה, במידע שהתקבל בכל שלב ושיתפנו אותו בפערים שעלו. חברת ההשקעות בחנה את הנתונים בבואה להמשיך את תהליך הרכישה. מחלקת הסביבה שלנו מבצעת באופן שוטף בדיקות נאותות סביבתית למוסדות, גופים פיננסיים וחברות בינלאומיות, כמו כן מבצעת פרויקטים אחרים בנושאים סביבתיים נוספים כגון סקרי קרקע, סקרי שפכים, סיווג פסולת, תכנון סביבתי.

רשימת לקוחות:

טמבור, פוליגל, כי"ל- אלנה אתיופיה, וישיי, נטפים

פרויקטים אחרונים שהיינו שותפים להם